Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Szkoły Specjalnej w Ostrówku z podziałem na zadania.

Ogłoszenie zamieszczono: 21.05.2008 r.
Data składania ofert: 29.05.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.05.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/55/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Szkoły Specjalnej w Ostrówku z podziałem na zadania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

\Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Szkoły Specjalnej w Ostrówku z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – wykonanie projektów: kotłowni gazowej i przyłącza gazowego od licznika do budynku.

Zadanie nr 2 – wykonanie projektów: hydroforni, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy:
• kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,
• wodociągu od istniejącej studni wierconej do istniejącej instalacji wodnej w budynku.

Zadanie nr 3 – wykonanie projektów: instalacji elektroenergetycznych oraz ESZ (elektrycznych systemów zabezpieczeń:
• inwentaryzację instalacji – dla określenia bilansu mocy i doboru podstawowych urządzeń do nowoprojektowanej instalacji,
• sprawdzenie doboru oświetlenia oraz listy kablowej,
• opracowanie Warunków Zagrożenia Pożarowego dla projektowanego obiektu szkoły,
• projekt przyłącza energetycznego z uzgodnieniami ZE STOEN i określenie układu pomiarowego,
• projekty wykonawcze wykrywania i sygnalizacji pożaru – oddymianie klatki schodowej (zgodnie z WZP),
• projekt wykonawczy rozbudowy sieci LAN i infrastruktury teleinformatycznej,
• projekt SSWIN- instalacja włamania i napadu,
• oświetlenie zewnętrzne
• instalacji wykrywania i sygnalizacji awaryjnego przekroczenia poziomu gazu opałowego w kotłowni –GAZEX.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Ostrówek.
Termin wykonania zamówienia:
Zadanie nr 1 - 45 dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 2 – 45 dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 3 - 45 dni od dnia podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, w. 148,150.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 21.05.2008r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (21.05.2008)

Warstwy przekroju (21.05.2008)

Przekrój(21.05.2008)

Rysunki (21.05.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 21.05.2008 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 21.05.2008 r., godz. 14.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2008 r., godz. 14.14Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1441 razy.