Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Remont drogi powiatowej nr 4314W. Budowa chodnika i roboty towarzyszące na drodze powiatowej w Leśniakowiźnie i Ossowie.

Ogłoszenie zamieszczono: 18.04.2008 r.
Data składania ofert: 09.05.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 09.05.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 4314W. Budowa chodnika i roboty towarzyszące na drodze powiatowej w Leśniakowiźnie i Ossowie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 4314W. Budowa chodnika i roboty towarzyszące na drodze powiatowej w Leśniakowiźnie i Ossowie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Leśniakowizna, Ossów.
Termin wykonania zamówienia: 15.09.2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- oferent spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego,
- na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres 5 lat (lub więcej) licząc od daty odbioru końcowego,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.05.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 776-19-40.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 18.04.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (18.04.2008)

Formularz oferty (18.04.2008)

Istotne postanowienia umowy (18.04.2008)

Kalkulacja kosztów(18.04.2008)

Rysunki (18.04.2008)

Wymagania techniczne(18.04.2008)

Zawarcie umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 18.04.2008 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 18.04.2008 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2008 r., godz. 14.19Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1588 razy.