Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla części miasta Zielonka, obrębów od 1 do 51.

Ogłoszenie zamieszczono: 11.04.2008 r.
Data składania ofert: 25.04.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 25.04.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/38/08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla części miasta Zielonka, obrębów od 1 do 51.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla części miasta Zielonka, obrębów od 1 do 51.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: gmina Zielonka.
Termin wykonania zamówienia: I etap: 30.11.2008 r., II etap: 30.11.2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – 20.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2008 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- Ewa Łuczyk – Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 15, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
- Paweł Łukaszczyk i Robert Denis – Wołomin, ul. Powstańców 8/10, tel. 022 787-30-10.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 11.04.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (11.04.2008)

Projekt (11.04.2008)

Warunki techniczne (11.04.2008)

Wyjaśnienie (23.04.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.04.2008 r., godz. 14.08
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.04.2008 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2008 r., godz. 14.08Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1534 razy.