Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Remont kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Tłuszczu

Ogłoszenie zamieszczono: 10.04.2008 r.
Data składania ofert: 05.05.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 05.05.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: remont kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Tłuszczu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Tłuszczu.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Tłuszcz.
Termin wykonania zamówienia: 29.08.2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) spełniają warunki art. 22 ust. 1 Pzp,
b) oferent wyrazi zgodę na 30-dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego,
c) udzieli gwarancji na okres 5 lat (lub więcej) licząc od daty odbioru końcowego.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2008 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 Ewa Łuczyk – Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 15, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
 Bronisława Bożena Borkowska – Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 776-19-40.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 10.04.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (10.04.2008)

Dokumentacja projektowa (10.04.2008)

Projekt melioracyjny (10.04.2008)

Specyfikacja techniczna (10.04.2008)

Przedmiar robót (10.04.2008)

Warunki i zasady prawidłowego odtworzenia nawierzchni w drogach powiatowych (10.04.2008)

Istotne postanowienia umowy (10.04.2008)

Załącznik Nr 1 oraz oświadczenie oferenta (10.04.2008)

Zawarcie umowy (20.05.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 10.04.2008 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 10.04.2008 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2008 r., godz. 11.02Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1603 razy.