Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przebudowa skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie (budowa ronda z budową kanalizacji deszczowej).

Ogłoszenie zamieszczono: 14.03.2008 r.
Data składania ofert: 04.04.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 04.04.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/22/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie (budowa ronda z budową kanalizacji deszczowej).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie (budowa ronda z budową kanalizacji deszczowej). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, zaleceniami Inspektora Nadzoru, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w SIWZ oraz w ww. załącznikach.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Radzymin.
Termin wykonania zamówienia: 15.09.2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- oferent spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego,
- na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres 5 lat (lub więcej) licząc od daty odbioru końcowego,
- wykonawca wykonał minimum trzy roboty o podobnym zakresie w ciągu ostatnich 5 lat.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2008 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 776-19-40.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 14.03.2008r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (14.03.2008)

Załączniki do SIWZ (14.03.2008)

Książka przedmiarów (14.03.2008)

Tabela robót ziemnych (14.03.2008)

Projekt 1 (14.03.2008)

Projekt 2 (14.03.2008)

Rysunek - osie i lokalizacja przekrojów (14.03.2008)

Rysunek - profile podłużne i przekroje poprzeczne (14.03.2008)

Rysunek - szkic (14.03.2008)

Rysunek - plan sytuacyjno wysokościowy (14.03.2008)

Rysunek - obramowania nawierzchni (14.03.2008)

Rysunek - przekroje chrakterystyczne i konstrukcje nawierzchni (14.03.2008)

Rysunek - rodzaje nawierzchni (14.03.2008)

Rysunek - plan zagospodarowania terenu (14.03.2008)

Rysunek - wjazd bramowy (14.03.2008)

Modyfikacja SIWZ (26.03.2008)

Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej (26.03.2008)

Przedmiar robót odwodnienia ronda (26.03.2008)

Plan sytuacyjno-wysokościowy (26.03.2008)

Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej i kabli elektrycznych (26.03.2008)

Profile kanalizacji deszczowej (26.03.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 14.03.2008 r., godz. 15.08
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 14.03.2008 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.03.2008 r., godz. 15.08Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1620 razy.