Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 05.03.2008 r.
Data składania ofert: 13.03.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.03.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin i Zielonka
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 13.03.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.03.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński tel. (022) 787-43-01 wew. 150,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk tel. (022) 787-43-01 wew. 152.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 05.03.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (05.03.2008)

Rozstrzygnięcie 1 (20.03.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 05.03.2008 r., godz. 13.57
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.03.2008 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2008 r., godz. 13.57Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1592 razy.