Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa masy asfaltobetonowej.

Ogłoszenie zamieszczono: 14.02.2008 r.
Data składania ofert: 25.03.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 25.03.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę masy asfaltobetonowej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy asfaltobetonowej z transportem na miejsce budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce realizacji: teren powiatu wołomińskiego
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2008 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz:
 posiadają nie mniej niż 6 szt. samochodów samowyładowczych o ładowności minimum 12 t,
 wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 160MG/h z elektronicznym sterowaniem procesu produkcji,
 30-dniowy termin płatności faktury.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – 27.200,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska tel. (022) 776-19-40,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk tel. (022) 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 14.02.2008 r.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Załączniki

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 14.02.2008 r., godz. 08.47
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 14.02.2008 r., godz. 08.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2008 r., godz. 08.47Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1462 razy.