Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Rozebranie i budowa nowego mostu na rzece Rządzy w miejscowości Stary Kraszew w pasie drogi nr 4311W.

Ogłoszenie zamieszczono: 30.01.2008 r.
Data składania ofert: 22.02.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 22.02.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: rozebranie i budowę nowego mostu na rzece Rządzy w miejscowości Stary Kraszew w pasie drogi nr 4311W.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest rozebranie i budowa nowego mostu na rzece Rządzy w miejscowości Stary Kraszew w pasie drogi nr 4311W
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Stary Kraszew Gm. Klembów.
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2008 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- spełniają warunki określone w art. 22 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 Pzp,
- udzielą gwarancji na okres 5 lat od daty odbioru końcowego,
- wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności faktur.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%-
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 22.02.2008 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.02.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska tel. +48 22 776-19-40,
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 30.01.2008 r.

SIWZ

Załączniki

Istotne postanowienia umowy

Mapa

Książka przedmiarów

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9

Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12

Rysunek 13

Rysunek 14

Rysunek 15

Rysunek 16

Rysunek 17

Rysunek 18

Rysunek 19

Rysunek 20

Rysunek 21

Opis techniczny

Odpowiedzi (07.02.2008)

Odpowiedzi (11.02.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 30.01.2008 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 30.01.2008 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.01.2008 r., godz. 12.49Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1717 razy.