Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku – III etap z podziałem na zadania: Zad. 1: Roboty wykończeniowe, Zad. 2: Dostawa i montaż okien.

Ogłoszenie zamieszczono: 23.01.2008 r.
Data składania ofert: 15.02.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 15.02.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku – III etap z podziałem na zadania .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku – III etap z podziałem na zadania:
Zad. 1: Roboty wykończeniowe,
Zad. 2: Dostawa i montaż okien.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Ostrówek, ul. P. Skargi 5.
Termin wykonania zamówienia: 31.08.2008 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium:
Zad. 1: 9.000,00 zł,
Zad. 2: 1.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%-
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Robert Rasiński tel. +48 22 787-43-01 wew. 148,
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 23.01.2008 r.

SIWZ

Przedmiar robót zad. 1

Poprawiony przedmiar robót zad. 1 (07.02.2008)

Przedmiar robót zad. 2

Wykaz drzwi

Rysunek 1

Część opisowa

Rysunek 2

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej

Rys. instalacji elektrycznej

Projekt wykonawczy instalacji c.o. i wod. - kan.

Rys. instalacji c.o.

Rys. instalacji wod.-kan.

Wykaz stolarki okiennej

Modyfikacja zadania nr 1 i zadania nr 2

Wykaz stolarki okiennej do zadania nr 1 i zadania nr 2

Odpowiedź 1 (05.02.2008)

Uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej (06.02.2008)

Odpowiedź 2 (11.02.2008)

Odpowiedź 3 (11.02.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 23.01.2008 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 02.08.2016 r., godz. 10.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.08.2016 r., godz. 10.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
02.08.2016 r., godz. 08.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.01.2008 r., godz. 12.43Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 3219 razy.