Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.113.2019 Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3,

Ogłoszenie zamieszczono: 21.11.2019 r.
Data składania ofert: 29.11.2019 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.11.2019 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, krajowy numer identyfikacyjny 1326934400000, ul. ul. Prądzyńskiego 3, 05200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail, faks 22 7765093. Adres strony internetowej (URL): www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.powiat-wolominski.pl

Wymagane jest przesłanie ofert w postępowaniu w sposób: w zamkniętej kopercie
Adres:
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 pokój nr 4 (kancelaria)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie:
1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1,
2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3,
3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

Numer referencyjny: SPW.272.113.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie:
1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1,
2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3,
3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

II.4) Główny kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających – dodatkowa ochrona obiektu.

II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia:
1) Zagościniec ul. Asfaltowa 1 – od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.
2) Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 - od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.
3) Wołomin ul. Powstańców 8/10 - od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

II.7) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Aktualna koncepcja na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej budynku.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się odpowiednim ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia;
- warunek zostanie spełniony, w przypadku, gdy Zamówienie będzie realizowane przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Nie mogą to być pracownicy zakładów pracy chronionej, oraz pracownicy ochrony nie mogą przekraczać 50 roku życia;
- dla spełnienia warunku określonego w punkcie 17 Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wykaz osób posiadających uprawnienia Inspektora Nadzoru wraz z numerem uprawnień (do dokonywanie wpisów w książce służby)..
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem z wolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej budynku;
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym do wodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- dla spełnienia wymogu określonego w punkcie 15 oraz 16 Warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące rejestratorów obchodów online (stanowiące załącznik nr 5);
- pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika;
- pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: procedura zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie,
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności FV 40

IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, Zmiana umowy w przypadku dodatkowej ochrony obiektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2019, godzina: 10:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zestawienie ofert
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Adam Lubiak, data: 21.11.2019
Wprowadził:Wioleta Rolek, data: 21.11.2019 r., godz. 13.52
Ostatnia aktualizacja:Wioleta Rolek, data: 29.11.2019 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 10.48Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.11.2019 r., godz. 13.53Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.11.2019 r., godz. 13.52Wioleta RolekDodanie przetargu

Strona oglądana: 450 razy.