Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.66.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W

Ogłoszenie zamieszczono: 29.07.2019 r.
Data składania ofert: 10.09.2019 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 10.09.2019 r., godz. 11.10
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Polska-Wołomin: Roboty w zakresie budowy dróg

2019/S 144-353720

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Powiat Wołomiński
ul. Pradzyńskiego 3
Wołomin
05-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Łuczyk; Jarosław Godlewski
Tel.: +48 227874303
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Faks: +48 227765093
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-wolominski.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.powiat-wolominski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W

Numer referencyjny: SPW.272.66.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat wołomiński

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Zatrudnienie osób w celu przygotowania zawodowego / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zamawiający stosuje art. 24aa Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN;

— dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1):

a) pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykonał minimum 2 roboty budowlane realizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które polegały na rozbudowie, budowie, przebudowie drogi publicznej klasy Z lub wyższej, których wartość była równa lub wyższa 3 000 000,00 PLN każda lub Wykonawca wykonał minimum 3 roboty budowlane realizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które polegały na rozbudowie, budowie, przebudowie drogi publicznej klasy Z lub wyższej, których wartość była równa lub wyższa 3 000 000,00 PLN każda;

— Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej – zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane, kierownik musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaj u, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.8.2019 r. godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Biurze Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zmianie może ulec termin wykonania robót w przypadku:

1) przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie,

2) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

3) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach muszą wynikać z decyzji ustanowionego inspektor nadzoru w formie pisemnej.

Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

Gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w takim przypadku umowa nie uleganie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2019

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Projekt stałej organizacji ruchu 1

3. Projekt stałej organizacji ruchu 2

4. Projekt budowlany

5. Projekt budowlany sieć gazowa

6. SST drogowa

7. SST branża gazowa

8. SST kanalizacja deszczowa

9. Projekt budowlany

10. Projekt budowlany - kanalizacja deszczowa

11. Projekt budowlany - branża teletechniczna

12. Projekt budowlany - inwentaryzacja zieleni

13. Projekt budowlany - geotechnika

14. Profil podłużny PW 1

15. Profil podłużny PW 2

16. Profil podłużny PW 3

17. Profil podłużny PW 4

18. Profil podłużny PW 5

19. Profil podłużny PW 6

20. Profil podłużny PW 7

21. Profil podłużny PW 8

22. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa 1

23. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa 2

24. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa 3

25. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa 4

26. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa 5

27. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa 6

28. Kosztorys ofertowy sieć gazowa

29. Kosztorys ofertowy wymiana lamp oświetleniowych

30. Kosztorys ofertowy branża drogowa

31. Kosztorys ofertowy branża telekomunikacyjna

32. Odpowiedzi

33. Załączniki w wersji edytowalnej

34. JEDZ

35. JEDZ

36. Decyzja ZRID

37. Wykaz zmian gruntowych 1

38. Wykaz zmian gruntowych 2

39. Wykaz zmian gruntowych 3

40. Wykaz zmian gruntowych 4

41. Wykaz zmian gruntowych 5

42. Wykaz zmian gruntowych 6

43. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - oświetlenie dróg

44. Tabela robót ziemnych

45. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - warstwy konstrukcyjne nawierzchni

46. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - przestawienie ogrodzenia

47. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - oświetlenie dróg

48. Projekt geotechniczny

49. Szczegół obrzeża betonowego

50. Opinia MWKZ w Warszawie

51. Decyzja DSU

52. Odpowiedzi 2

53. Profil podłużny 1

54. Profil podłużny 2

55. Profil podłużny 3

56. Profil podłużny 4

57. Profil podłużny 5

58. Profil podłużny 6

59. Profil podłużny 7

60. Profil podłużny 8

61. Profil podłużny 9

62. Profil podłużny 10

63. Profil podłużny 11

64. Profil podłużny 12

65. Profil podłużny 13

66. Profil podłużny 14

67. Odpowiedzi

68. Odpowiedzi

69. Zestawienie ofert
Wytworzył lub odpowiada za treść:Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński, data: 29.07.2019
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 29.07.2019 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 22.10.2019 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2019 r., godz. 14.07Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2019 r., godz. 15.08Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
03.09.2019 r., godz. 15.00Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
30.08.2019 r., godz. 15.03Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.08.2019 r., godz. 13.36Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.08.2019 r., godz. 09.39Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 14.05Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 14.04Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 14.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 10.36Wioleta RolekAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 10.36Wioleta RolekAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 10.18Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 10.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 10.13Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.07.2019 r., godz. 10.10Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 2293 razy.