Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.32.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin

Ogłoszenie zamieszczono: 30.04.2019 r.
Data składania ofert: 21.05.2019 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 21.05.2019 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie nr 543563-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Powiat Wołomiński: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, krajowy numer identyfikacyjny 13269344000000, ul. Prądzyńskiego 3 , 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, , e-mail bzp@powiat-wolominski.pl, , faks 22 7765093.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-wolominski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat-wolominski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-wolominski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w zamkniętej, opisanej kopercie
Adres:
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin
Numer referencyjny: SPW.272.32.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Wykonawca wykonał minimum dwie roboty budowlane realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które polegały na rozbudowie, budowie, przebudowie drogi publicznej klasy L, Z lub wyższej, których wartość była równa lub wyższa 2 000 000,00 zł każda. II. Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej – zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane, kierownik musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5: 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- kosztorys ofertowy - oświadczenie z zakresu RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy) Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: "Wadium - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec SPW.272.32.2019”.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Zatrudnienie osób w celu przygotowania zawodowego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmianie może ulec termin wykonania robót w przypadku: 1) przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie, 2) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 3) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach muszą wynikać z decyzji ustanowionego inspektor nadzoru w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Orientacja

3. Sytuacja

4. Sytuacja 2

5. Sytuacja 2

6. PZT 1

7. PZT 2

8. PZT 3

9. Profile podłużne 1

10. Profile podłużne

11. Konstrukcja

12. Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt drogowy

13. Projekt zagospodarowania terenu

14. Przekroje normalne

15. ST PB D

16. ST PZT

17. FORMULARZ CENOWY - BRANŻA DROGOWA

18. FORMULARZ CENOWY - INŻYNIERIA RUCHU

19. FORMULARZ CENOWY - ZIELEŃ

20. FORMULARZ CENOWY - TELEKOMUNIKACJA

21. FORMULARZ CENOWY - ENERGETYKA

22. FORMULARZ CENOWY - BRANŻA SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

23. Orientacja

24. 1.1 PZT

25. 1.2 PZT

26. 1.3 PZT

27. OT PZT

28. ST PZT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA DROGOWA

29. Orientacja

30. 1.1 Sytuacja

31. 1.2 Sytuacja

32. 1.3 Sytuacja

33. Profile podłużne

34. Profile podłużne

35. Przekroje normalne

36. Konstrukcja

37. OT PAB

38. ST PB D

BRANŻA ZIELEŃ

39. PB Zwierzyniec 4307-ST

40. PB Zwierzyniec 4307-OT-v2

41. PB Zwierzyniec-4307 orientacja

42. PB Zwierzyniec-4307 inwentaryzacja

43. PB Zwierzyniec-4307 inwentaryzacja

44. PB Zwierzyniec-4307 projekt wycinki

45. PB Zwierzyniec-4307 projekt wycinki

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

46. 1.1 PZT TP

47. 1.2 PZT TP

48. 1.3 PZT TP

49. OT P.B.

50. ST PB TP V2

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

51. ST PAB E

52. PB opis przebudowa sieci nN

53. PZT - przebudowa sieci nN-1.1

54. PZT - przebudowa sieci nN-1.2

55. Warunki usunięcia kolizji PGE Wyszków

BRANŻA SANITARNA

56. Strona tytułowa

57. Opis

58. Rys. 1

59. Rys. 3

60. Rys. 3

INFORMACJA BIOZ

61. Bioz 4307

62. ST PB BIOZ

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

63. Orientacja

64. OT PW v1

65. ST PW D

66. Plan sytuacyjny 1

67. Plan sytuacyjny 2

68. Plan sytuacyjny 3

69. Plan rozbiórek 1

70. Plan rozbiórek 2

71. Plan rozbiórek 3

72. Plan sytuacyjny -tyczenie

73. Plan sytuacyjny -tyczenie

74. Profile podłużne

75. Profile podłużne

76. Przekroje normalne

77. Konstrukcja

78. Szczegóły konstrukcyjne 1

79. Szczegóły konstrukcyjne 2

80. Szczegóły konstrukcyjne 3

81. Szczegóły konstrukcyjne 4

82. Szczegóły konstrukcyjne 5

83. Szczegóły konstrukcyjne 6

84. Szczegóły odwodnienia 1

85. Szczegóły odwodnienia 2

86. Szczegóły odwodnienia 3

87. Szczegóły odwodnienia 4

PRZEKROJE POPRZECZNE

88. Strona tytułowa

89. Opis

90. Rys. 1

91. Rys. 2

92. Rys. 3

93. Rys. 4

94. Rys. 5

95. Rys. 6

96. Rys. 7

97. Rys. 8

98. Rys. 9

99. Rys. 10

100. Rys. 11

101. Rys. 12

102. Rys. 13

103. Rys. 14

104. Rys. 15

105. Rys. 16

106. Rys. 17

107. Rys. 18

108. Rys. 19

109. Rys. 20

110. Rys. 21

111. Rys. 22

112. Rys. 23

113. Rys. 24

114. Rys. 25

115. Rys. 26

BRANŻA ZIELEŃ

116. Strona tytułowa

117. Opis

118. Orientacja

119. Inwentaryzacja 1

120. Inwentaryzacja 2

121. Projekt wycinki 1

122. Projekt wycinki 2

BRANŻA INŻYNIERIA RUCHU

123. Projekt Stałej Organizacji Ruchu

124. Statystyka

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

125. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

126. Schemat poglądowy

127. Rys. 1

128. Rys. 2

129. Rys. 3

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

130. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

131. Uzgodnienie PGE

132. Opis przebudowy sieci nN

133. Zestawienie materiałów

134. PZT - przebudowa sieci nN 1.1

135. PZT - przebudowa sieci nN 1.2

136. Profil słup bn-stacja_trafo

137. Profil słup

138. Profil słup

139. Warunki usunięcia kolizji PGE Wyszków

140. Informacja do warunków

141. Opinia ZUD

142. PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA 1

143. PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA 2

BRANŻA SANITARNA

144. Strona tytułowa

145. Opis

146. Rysunek 1

147. Rysunek 2

148. Rysunek 3

149. Rysunek 4

STWiORB

BRANŻA DROGOWA

150. Strona tytułowa

151. Opis

BRANŻA ZIELEŃ

152. Strona tytułowa

153. Opis

BRANŻA INŻYNIERIA RUCHU

154. Strona tytułowa

155. Opis

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

156. SST

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

157. SST

BRANŻA SANITARNA

158. SST159. Odpowiedzi

160. Aktualny formularz cenowy - branża sanitarna

161. Przedłużenie termin składania ofert

162. Odpowiedzi

163. Uzupełnienie

164. Odpowiedź

165. Zestawienie ofert

166. Zestawienie ofert po poprawieniu omyłki
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Adam Lubiak, data: 30.04.2019
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 30.04.2019 r., godz. 17.22
Ostatnia aktualizacja:Sylwia Perzanowska, data: 12.06.2019 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2019 r., godz. 12.40Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
21.05.2019 r., godz. 11.13Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
20.05.2019 r., godz. 14.52Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
16.05.2019 r., godz. 15.39Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
15.05.2019 r., godz. 12.35Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
14.05.2019 r., godz. 08.01Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
13.05.2019 r., godz. 15.56Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 13.01Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 13.00Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.38Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.36Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.34Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.32Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.31Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.27Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.23Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.21Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.14Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.09Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.06Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 12.02Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 11.59Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 11.52Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 11.51Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 11.45Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 11.38Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 11.22Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 11.04Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.58Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.54Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.54Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.46Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.44Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.43Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.37Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.36Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 10.27Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 09.57Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 09.37Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 09.27Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 09.25Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.05.2019 r., godz. 09.21Wioleta RolekAktualizacja przetargu
30.04.2019 r., godz. 17.53Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
30.04.2019 r., godz. 17.29Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
30.04.2019 r., godz. 17.29Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
30.04.2019 r., godz. 17.22Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
30.04.2019 r., godz. 17.22Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 2412 razy.