Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII-326/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 27.03.2013r. poz. 3599)
Uchwała Nr XLIII-326/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala
co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r.,
- uchwałą Nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.03.10 r.
- uchwałą Nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2010 r.
- uchwałą Nr XLII-319/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2010 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.04.2010 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2010 r.
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 516.687 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 119.706.604 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 516.687 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 147.267.438 zł.


§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na rok 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego
na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (Dochody i wydatki)” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9a „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (Wydatki)” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7.Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego
na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 4

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.05.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2010 r., godz. 09.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.58Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.48Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2010 r., godz. 09.00Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4623 razy.