Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLI-311/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.03.2013r. poz. 3138)
Uchwała Nr XLI-311/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010



Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala
co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r.,
- uchwałą Nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.03.10 r.
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 121.844.384 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 142.998.407 zł.


§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na rok 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4

1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.



Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 31.03.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 08.04.2010 r., godz. 08.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.53Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.45Magdalena RudnikEdycja strony
08.04.2010 r., godz. 08.25Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4139 razy.