Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
Wydział Geodezji i Kartografii realizuje zadania z zakresu:

1) ewidencji gruntów i budynków:
a) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym:
- utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- utrzymania, przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zbiorów danych mapy ewidencyjnej,
- utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
- archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych,
- udostępniania danych ewidencyjnych,
- ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
- okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych,
- sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
- modernizacji ewidencji,
- wydawania informacji o danych ewidencji gruntów na potrzeby ubezpieczenia rolniczego;
b) przyjmowania wniosków o wydanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków;
c) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
d) prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości;
e) scalania i wymiany gruntów;

2) gospodarki nieruchomościami:
a) rejestru nieruchomości dla zasobu Skarbu Państwa i powiatu,
b) wykonywania praw właścicielskich oraz nabywania, zbywania, zamian, darowizn nieruchomości oraz ich oddawania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, w zakresie prowadzonych zasobów nieruchomości,
c) najmu, dzierżaw, użyczeń nieruchomości oraz składników mienia powiatu oraz Skarbu Państwa,
d) użytkowania wieczystego, w tym aktualizacji opłat z tego tytułu oraz przekształcenia tego prawa w prawo własności,
e) trwałego zarządu, w tym jego ustanawiania oraz wygaszania a także aktualizacji opłat z tego tytułu,
f) wywłaszczania nieruchomości oraz ograniczania sposobu korzystania
z nieruchomości,
g) udzielania zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
h) ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
i) zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,
j) zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,
k) regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
l) potwierdzania udziałów we wspólnotach gruntowych,
m) przekazywania w zarząd Lasów Państwowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
n) opiniowania projektów podziału nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

3) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
a) prowadzenia i aktualizacji baz danych dotyczących mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, osnów szczegółowych oraz innych baz danych opracowań kartograficznych wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
b) weryfikacji wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;
c) obsługi technicznej niezbędnej dla prowadzenia i aktualizacji baz dotyczących mapy ewidencyjnej w oparciu o dane pochodzące z Wydziału Geodezji;
d) prowadzenia ewidencji i obsługi technicznej zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych;
e) prowadzenia ewidencji i obsługi technicznej wniosków o wydanie dokumentacji z prowadzonego zasobu;
f) zakładania i aktualizowania mapy zasadniczej dla obszaru powiatu;
g) ewidencjonowania, przetwarzania i przechowywania dokumentów przyjętych do zasobu;
h) udostępniania danych z prowadzonego zasobu;
i) ochrony dokumentacji zasobu;
j) zakładania osnów szczegółowych oraz ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
k) udzielania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania
i udostępniania;
l) wyłączania dokumentacji geodezyjnej z zasobu;
m) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
n) tworzenia i aktualizacji zasobu zabezpieczającego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.06.2009 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 29.07.2020 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2020 r., godz. 15.13Emilia PłachetkoEdycja strony
29.07.2020 r., godz. 15.12Emilia PłachetkoEdycja strony
29.07.2020 r., godz. 15.05Emilia PłachetkoEdycja strony
29.07.2020 r., godz. 14.56Emilia PłachetkoEdycja strony
29.07.2020 r., godz. 14.48Emilia PłachetkoEdycja strony
29.07.2020 r., godz. 14.45Emilia PłachetkoEdycja strony
20.02.2018 r., godz. 10.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.06.2017 r., godz. 13.29Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.21NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 13.04NieznanyEdycja strony
08.06.2009 r., godz. 13.35Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6799 razy.