Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V - 33/07

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr V-33/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 luty 2007 r.w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165 ust 2 art. 184 ust 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 81.417.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 86.667.649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne i wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.529.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.250.117 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 289.467 zł,
2) zaciąganych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.905.900 zł,
3) zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300.000 zł,
4) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.754.750 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 7.860.650 zł, rozchody w wysokości 2.610.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 460.000 zł§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7 a.§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 1.496.483 zł; wydatki 1.496.483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 235.580 zł; wydatki 236.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 158.700 zł,
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 5.969.489 zł,
3) innych podmiotów w wysokości 255.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 505.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 146.000 zł,
2) wydatki 148.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody 1.400.000 zł,
2) wydatki 1.400.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.250.117 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.610.533 zł.§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2007 r., godz. 09.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5933 razy.