Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 3 W TŁUSZCZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Terapeuta ( 1 etat)

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 3 W TŁUSZCZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Terapeuta ( 1 etat)

Termin składania aplikacji: do dnia 10.07.2019 r. do godz. 12:00


Jednostka organizacyjna Powiatu:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy nr 3 w Tłuszczu
1. Stanowisko i wymiar czasu pracy :
Terapeuta – 40 godz. w tygodniu;
2. Miejsce pracy:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy nr 3 w Tłuszczu
ul. Szkolna 4
05-240 Tłuszcz
3. Zakres wykonywanych zadań
Praca w charakterze terapeuty z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie
4. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe pedagogiczne,
b) trzymiesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
5. Wymagania dodatkowe:
a) kreatywność,
b) komunikatywność
6. Wymagane dokumenty:
a) dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
b) CV,
c) list motywacyjny,
d) Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,
e) Oświadczenie o niekaralności ( osoba, której zostanie zaproponowana umowa o pracę będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności)

7. Tryb składania dokumentów:
Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie do dnia 10 lipca 2019 roku dokumentów (np. osobiście, kurierem lub pocztą) do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
Oferta na stanowisku pracy Terapeuty w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy nr. 3 w Tłuszczu (adres: ul. Szkolna 4, 05-240 Tłuszcz), zwany dalej „PŚDS”.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:

psdsnr3@o2.pl lub: telefonicznie: +48 508 050 407,


siedziba główna PŚDS nr 3: ul. Szkolna 4, 05-240 Tłuszcz
II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji/danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,

tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych

1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji od daty wyrażenia zgody.

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 18.06.2019 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 18.06.2019 r., godz. 15.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2019 r., godz. 15.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 904 razy.