Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
Ogłoszenie o naborze NR 49516 z dnia 18.06.2019 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor
do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych
w Zespole do spraw związanych z oddawaniem obiektów do użytkowania

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
WOŁOMIN
ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WOŁOMINIE, UL. LEGIONÓW 78, 05-200 WOŁOMIN

WARUNKI PRACY
- narażenie na stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków
- czas pracy zgodny z przepisami Kodeksu pracy i Ustawy o służbie cywilnej
- Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra w budynku bez windy
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin
ZAKRES ZADAŃ
• prowadzenie ewidencji i rejestrów dotyczących rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
• przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
• prowadzenie postępowań w zakresie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, pozwoleń na użytkowanie oraz zawiadomień o zakończeniu budowy
• przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu działalności Inspektoratu
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: średnie
• doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
• znajomość przepisów Prawa budowlanego
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
• znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
• staż pracy: co najmniej 3 miesiące w organie nadzoru budowlanego
• staż pracy: co najmniej 3 miesiące w organie administracji budowlanej
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2019
• Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
• Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie, kontakt: pinb@powiat-wolominski.pl
• Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.pinb@powiat-wolominski.pl
• Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
• Informacje o odbiorcach danych: Członkowie komisji rekrutacyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie
• Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
• Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
• Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
• Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Życiorys i list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone czytelnym podpisem.
Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii Inspektoratu).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora na zastępstwo".
Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 776-44-94 wew. 102.
WZORY OŚWIADCZEŃ:
• Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 18.06.2019 r., godz. 14.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 18.06.2019 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2019 r., godz. 14.33Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1182 razy.