Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Zagościniec działki nr 38/2,45,53,62,81,84,88,97,101,108,114,121,128.

WGG.6821.1.14.2018.BW

Decyzja Nr 204 /2019
Na podstawie art. 124 ust. 1, 2 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Wołominie reprezentowanej przez Agatę Czajka.
orzekam
1. Ograniczyć sposób korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Zagościniec gm. Wołomin, oznaczonej zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków jako działki nr 38/2, 45, 53, 62, 81, 84, 88, 97, 101, 108, 114, 121, 128 obręb 06 Zagościniec, dla której są wpisani nieżyjąca Danuta Antoniak
i Janina Perkowska, poprzez udzielenie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o w Wołominie, zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami, zgodnie z załączonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polega na obowiązku udostępnienia wnioskodawcy niezbędnej powierzchni: dz.38/2-711m2 dz.45-975m2, dz.53-1092m2, dz.62-1164m2, dz.88-816m2, dz.97-928m2, dz.101-1104m2, dz.108-646m2, dz.114-1564m2, dz.121-615m2, dz.128-609m2, dz.84-1373m2, dz.81-1519m2, w obrębie 06 Zagościniec gm. Wołomin w celu realizacji inwestycji wskazanej powyżej.
2. Zobowiązać wnioskodawcę, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o
w Wołominie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.
3. Decyzja niniejsza stanowić będzie podstawę do dokonania właściwego wpisu
w księdze wieczystej w każdym czasie po pozyskaniu informacji o jej założeniu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26.03.2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o reprezentowana przez Agatę Czajka, wystąpiła do Starosty Wołomińskiego
o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami w miejscowości Zagościniec na nieruchomościach położonych w miejscowości Zagościniec oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 38/2, 45, 53, 62, 81, 84, 88, 97, 101, 108, 114, 121, 128, na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości następuje w związku
z realizacją celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami polegającego na udzieleniu zezwolenia na budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Natomiast art. 6 pkt. 3 stanowi, że budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania
i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Ze zgromadzonej w toku prowadzonego postępowania dokumentacji wynika, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o reprezentowana przez Agatę Czajka realizuje cele publiczne w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. W danych ewidencji gruntów i budynków obręb 06 Zagościniec wykazane są Danuta Antoniak i Janina Perkowska, które zmarły w 2015 i 1999 roku. Dla potwierdzenia powyższych faktów, do wniosku zostały dołączone akty zgonu. Zgodnie z art. 113 ust. 6 u.g.n przez nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomości, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis powyższy stosuje się również, jeśli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. W przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki wymienione w art. 113 ust. 6 u.g.n do uznania przedmiotowych nieruchomości za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. W myśl art. 114 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, informację o zamiarze wywłaszczenia, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zgodnie zaś z art. 114 ust 4 u.g.n jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust.3 nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe. Starosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej stosowanie do art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ogłosił na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tutejszego Starostwa i w dzienniku „Gazeta Prawna” zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości położonej w Zagościńcu, poprzez udzielenie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami
i przyłączami w miejscowości Zagościniec, gmina Wołomin . W związku z faktem, iż w wyznaczonym w powyższym ogłoszeniu terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 38/2, 45, 53, 62, 81, 84, 88, 97, 101, 108, 114, 121, 128, z obrębu 06 Zagościniec, gmina Wołomin, Starosta Wołomiński dnia 28 maja 2019 r. podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz poinformował o możliwości zapoznania z aktami sprawy oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 k.p.a., w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń ,jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jak wynika z treści wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wsi Zagościniec zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XI/297/1999 z dnia 2 grudnia 1999 r. działki nr 38/2, 45, 53, 62, 81, 84, 88, 97, 101, 108, 114, 121, 128 w obrębie 06 Zagościniec gmina Wołomin są przeznaczone pod drogę. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala: Przewiduje się pełne zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania z miejskiej sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę uwarunkowane jest budową przewodów wodociągowych D=100mm w ul. Szkolnej i w ul. Armii Krajowej, które to przewody będą źródłem dostawy wody do osiedla. N terenie osiedla ustala się realizację drugorzędnej sieci wodociągowej w systemie zamkniętym (pierścieniowym). Projekt sieci wodociągowej określono na szkicu mapy zasadniczej z naniesionym przebiegiem linii w skali 1:500.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Niniejsza decyzja na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołominie na okres 14 dni.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o
Pełnomocnik Agata Czajka
ul. Piłsudskiego 4
05-200 Wołomin
2. a/a.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Martyna Goś, data: 14.06.2019 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 25.06.2019 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2019 r., godz. 11.26Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.06.2019 r., godz. 16.25Michał GórnyEdycja strony
14.06.2019 r., godz. 11.26Martyna GośDodanie strony

Strona oglądana: 1940 razy.