Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Dokumenty do konkursu należy składać w terminie do 17.05.2019 r. do godz. 15.30 bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 lub korespondencyjnie na adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”
Zarząd Powiatu Wołomińskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393, z późn.zm.).


2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, późn. zm.).

3. Wymagania pożądane:
1) ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia,
2) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,
3) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej

4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (w przypadku lekarza dodatkowo prawo wykonywania zawodu),
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) koncepcję rozwoju Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
6) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów),
7) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

5. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie, Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, tel. (22) 76 33 259, w dniach roboczych w godzinach 10:00 – 14:00, od dnia ogłoszenia konkursu do ostatniego dnia wyznaczonego na składanie dokumentów aplikacyjnych.

6. Dokumenty do konkursu należy składać w terminie do 17.05.2019 r. do godz. 15.30 bezpośrednio
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 lub korespondencyjnie na adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres w tym e-mail i numer telefonu kontaktowego. O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie.

7. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 60 dni po upływie terminu do składania dokumentów. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 787 43 01 w. 142.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.04.2019 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 30.04.2019 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2019 r., godz. 09.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1717 razy.