Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. M. KONOPNICKIEJ W RADZYMINIE UL. KOMUNALNA 8 ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i administracji

Termin składania aplikacji: do dnia 29.03.2019 r. do godz. 12:00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. M. KONOPNICKIEJ W RADZYMINIE UL. KOMUNALNA 8 ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i administracji
Termin składania aplikacji: do dnia 29.03.2019 r. do godz. 12:00

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
IM. M. KONOPNICKIEJ W RADZYMINIE UL. KOMUNALNA 8
ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze w ramach umowy o pracę:


Jednostka organizacyjna Powiatu:
Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Konopnickiej w Radzyminie

Stanowisko: Specjalista – stanowisko ds. kadrowych i administracji
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, ul. Komunalna 8
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:
Wykształcenie:
• wyższe I lub II stopnia
• preferowane: ekonomia/ administracja
• specjalista ds. kadr - (kod zawodu 242307)
Doświadczenie zawodowe:
• min. 2 lata
• wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku
Główne obowiązki:
• Zadania z zakresu spraw kadrowych w tym:
- kompleksowa obsługa kadrowa pracowników placówki,
- prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z przebiegiem zatrudnienia,
- rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, nadgodziny itp.),
- prowadzenie spraw dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
- prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych,
- sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacją zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON
- przygotowywanie, weryfikacja i przechowywanie dokumentów dotyczących procesu rekrutacji.
• Zadania z zakresu spraw administracyjnych szkoły to m.in.:
- wykonywanie obowiązków administracyjnych. związanych z korespondencją z Sądem, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych itp.,
- prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz ich rozliczanie,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie oraz inne obowiązki wynikające z zakresu czynności.
Zakres odpowiedzialności: Osoba na opisywanym stanowisku:
• Posiada odpowiedzialność finansową,
• Ponosi odpowiedzialność za prawidłową, terminową i zgodną z przepisami prawa realizację powierzonych jej obowiązków,
• Przygotowuje dokumenty z zastosowaniem obowiązujących przepisów, co wymaga stałego poszerzania wiedzy, umiejętności i podnoszenia kwalifikacji poprzez doskonalenia zawodowe.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE


Wiedza (w tym wykształcenie):
• Wykształcenie: wyższe,
• Doświadczenie w prowadzeniu kadr min. 2 lata,
• Praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
Umiejętności:
• Identyfikacji aspektów prawnych rozpatrywanych spraw,
• Interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
• Znajdowania praktycznych rozwiązań,
• Rozwiązywania problemów i konfliktów,
• Dobrej organizacji pracy własnej,
• Dostosowywania się do zmian,
• Radzenia sobie ze stresem.
Wymagania dodatkowe:
• Znajomość przepisów w zakresie działania ( m.in. Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o systemie oświaty, karta nauczyciela, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych),
• Umiejętność sporządzania umów o pracę oraz innych druków i aktów prawnych,
• Umiejętność współpracy w zespole.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopię dyplomu, świadectwa szkolnego),
3. Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy potwierdzającego wymagany staż pracy,
4. Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,
5. Oświadczenie o niekaralności ( osoba, której zostanie zaproponowana umowa o pracę będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej danymi kontaktowymi) do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalista ds. kadrowych i administracji.
Aplikacje należy złożyć w Szkole Podstawowej Specjalnej im. M. Konopnickiej w Radzyminie, ul. Komunalna 8 (sekretariat szkoły- I piętro) lub przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Konopnickiej w Radzyminie, 05-250 Radzymin ,ul. Komunalna 8.
Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiat-wolominski.pl; i na stronie internetowej szkoły: www.spsradzymin.szkolnastrona.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Komunalnej 8.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Szkołę Podstawową Specjalną im. M. Konopnickiej w Radzyminie, 05-250 Radzymin ,ul. Komunalna 8, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów:
1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 08.03.2019 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 08.03.2019 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2019 r., godz. 15.47Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1167 razy.