Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny specjalista w Wydziale Budownictwa

Termin składania ofert do dnia 4 marca 2019 r.
WOK.2110. 7 .2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Wołominie

1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Budownictwa
2. Stanowisko: główny specjalista
3. Opis stanowiska pracy, w tym wymiar etatu oraz miejsce pracy:
jeden etat, Wydział Budownictwa, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3/Radzymin ul. Komunalna 8A
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe I i/lub II stopnia: budownictwo, architektura,
b) Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata w administracji,
c) Wiedza: znajomość przepisów ustawy - Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) Inne umiejętności: znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstów oraz obsługi elektronicznego obiegu dokumentów
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: jak wyżej
b) Doświadczenie zawodowe: jak wyżej
c) Wiedza: znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO,
d) Inne umiejętności: komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, samodzielność.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
Rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach: pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, przeniesień pozwoleń na budowę na inny podmiot, uchyleń decyzji o pozwoleniu na budowę; rozpatrywanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę; rozpatrywanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych; rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych; przygotowywanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali; rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych; praca w systemie EZD.
6. Warunki pracy na stanowisku:
1) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
2) praca w głównej siedzibie urzędu, lub po za nią, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., praca na I piętrze, obsługa klienta itp.
3) pracodawca zapewnia swoim pracownikom atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
8. O wskazane stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem
9. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 18.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy główny specjalista w Wydziale Budownictwa”

Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikację można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne, informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”


11. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
12. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Adam Lubiak, data: 22.02.2019 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 22.02.2019 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 22.02.2019 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.02.2019 r., godz. 13.41Magdalena RudnikEdycja strony
22.02.2019 r., godz. 13.41Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1400 razy.