Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy w budynku DPS Radzymin”

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 12.02.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)777 47 79


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
z. ( Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy w budynku DPS Radzymin”

2. Kod CPV: 42416100-6.
3. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 12.02.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 12.02.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.


11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Plan budynku – załącznik nr 6.

13. Opis przedmiotu zamówienia.
W budynku głównym DPS w Radzyminie należy zaprojektować windę (dźwig hydrauliczny, szpitalny) do przewozu łóżek z chorymi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (m. in. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, ISO 9001, Dyrektywa Dźwigowa 2014/33/EU, Prawo budowlane, Warunki techniczne dla budynków). Winda będzie też służyć do przewozu osób niepełnosprawnych. Kabina o wymiarach min. 1,4 x 2,4 m z drzwiami o będzie pozwalać na swobodny przewóz łóżek z chorymi, aparaturą i personelem. Preferowana lokalizacja jest pokazana na schemacie budynku (załącznik nr 6). Winda ma być trzypoziomowa: piwnica, parter, I piętro. Kabina ma zapewniać szczelność i odporność przed wiatrem i opadami atmosferycznymi. Projekt ma zawierać wszelkie konieczne uzgodnienia rzeczoznawców branżowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt powinien uwzględniać wszystkie istotne elementy dźwigu: kabina obudowana dnem podszybia, ścianami i stropem; maszynownia wraz z zespołem napędowym i związanym wyposażeniem (sterowanie); prowadnice; rama kabinowa; siłownik. Dźwig przeznaczony jest dla budynku istniejącego, stąd zastosowanie normy PN – EN 81 – 21. Dźwig przeznaczony ma być także dla osób niepełnosprawnych wg wymagań PN – EN 81-70 (Informacja głosowa). W przypadku zaniku napięcia dźwig musi dojechać do najbliższego lub najniższego przystanku i samoczynnie otworzyć drzwi w celu uwolnienia pasażerów (tzw. reakcja na zanik napięcia). Szyb powinien być oddzielony od otoczenia ścianami, podłogą i stropem lub dostateczną przestrzenią. Szyb należy wentylować właściwie. Wytrzymałość mechaniczna ścian powinna być odpowiednia. Podszybie powinno być nieprzepuszczalne dla wody i olejów oraz mieć gładką podłogę. Ściany szybu powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utrwalone powłoką niepylącą. Temperatura w szybie wewnętrznym lub poza obrębem budynku powinna być utrzymana w zakresie + 5 do 40°C. Zespoły napędowe dźwigu nie mogą przenosić drgań na konstrukcję budynku. W szybie powinno być zamontowane oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 50 lux. Zespoły napędowe dźwigu oraz związane z nimi urządzenia powinny być umieszczone w specjalnym pomieszczeniu z pełnymi ścianami, stropem i drzwiami, z dostępem ograniczonym tylko osób upoważnionych. Maszynownia powinna być odpowiednio wentylowana z temperaturą utrzymaną w zakresie + 5 do 40°C. W stropie maszynowni powinny być zainstalowane dźwigary lub haki montażowe w celu podnoszenia ciężkich elementów podczas montażu lub napraw. Ściany maszynowni powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utrwalone powłoką niepylącą; podłoga nie powinna być śliska. Wymiary maszynowni powinny umożliwiać bezpieczną i łatwą pracę przy wyposażeniu (serwis, naprawy). Dla wygody i bezpieczeństwa niepełnosprawnych użytkowników winda powinna zawierać: zainstalowany system informacji głosowej, kasetę wezwań na wysokości 0,9-1,1 m od poziomu posadzki, kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym z przyciskami nie wyżej niż 1,4 m.
Przed złożeniem oferty zaleca się osobiste oględziny terenu objętego zamówieniem w celu właściwego oszacowania oferowanej kwoty.
a)_Dokumentacja projektowa zawierać powinna:
• Projekt budowlano – wykonawczy budowy windy, oraz projektu obejmujące (w razie kolizji z istniejącą infrastrukturą) instalacje elektryczne, cieplną, wodociągową, klimatyzacji, wyposażenia technicznego itd.
• Przedmiary robót.
• Uzyskanie mapy do celów projektowych (w razie potrzeby).
b)_Kosztorysy inwestorskie.
c)_Zgłoszenie robót budowlanych (lub uzyskanie pozwolenia na budowę – w zależności od wymagań).
d) Koncepcja projektu i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zamawiającego;
e) Obliczenia konstrukcyjne (dźwigu i budynku) jako załącznik do projektu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.01.2019 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 04.02.2019 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2019 r., godz. 14.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.01.2019 r., godz. 15.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.01.2019 r., godz. 15.04Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2242 razy.