Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na „Zakup wraz z dostawą 150 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Zagościniec do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„Zakup wraz z dostawą 150 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2019 r.”
Zakres prac:
Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę do 200 ton masy mineralno-asfaltowej ,,na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych. Miejsce dostawy siedziba: Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1
Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Zagościniec do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12.00 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Zakup wraz z dostawą 150 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2019 r.”
nie otwierać przed 29.01.2019 r. godz.14.00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 dnia 29.01.2019 r. godz.14.00

Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik nr 1
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Zaakceptowane i podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
4. Poświadczenie wykonania minimum 2 dostaw w okresie ostatnich 2 lat.

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Waldemar Jeznach Tel. 22 777 – 47 – 79 lub 22 777 – 47 – 80, 22 777 – 47 – 81, 22 777 – 47 – 82 w. 18


Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 21.01.2019 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 22.01.2019 r., godz. 09.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2019 r., godz. 09.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 15.32Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2637 razy.