Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.11.2016 r., godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdów

Kod CPV: 50118110-9


Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdów


I. Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez przedstawiciela uprawnionego organu (policjanta, strażnika gminnego/miejskiego lub osoby dowodzącej akcją ratowniczą), w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce do przechowywania pojazdów
- rowerów, motorowerów,
- motocykli,
- pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
Usługa holowania obejmuje załadunek pojazdu/części, transport najkrótszą drogą od miejsca załadunku na wskazany parking, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące jak np. zabezpieczenie pojazdu, uprzątnięcie miejsca zdarzenia tj. zebranie wszystkich przedmiotów wskazanych przez dysponenta.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o umowach o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Nie przedłożenie przez Wykonawcę ww. oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczaniem kar umownych w wysokości określonej w § 18 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Powyższy określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z zamówieniem (zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.).

II. Maksymalny termin wykonania zamówienia

02.12.2017 r.

III.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
- warunek posiadania ubezpieczenia zabezpieczającego zachowanie wartości pojazdu na czas jego holowania .
Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
Fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)
14. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV. Kryteria oceny ofert

I kryterium: Cena za wykonanie zadania – (max 60 %)
- 60 %
Cenę należy ustalić jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony formularz cenowy. W tym celu oferent wpisze ceny brutto w sporządzony formularz ofertowy.
W ramach kryterium "Cena za wykonanie zadania" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia wynikające z oferty.

Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty
Pc = ------------------------------------------------------- x 100 x 60%
Cena badanej oferty


II kryterium: Ilość posiadanych pojazdów do holowania
- 40 %
Ocena ofert będzie dokonana przez członków komisji i będzie przebiegała następująco:
40 pkt otrzymuje oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe wg wzoru:

Ilość punktów oferty badanej
Pd = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40 %
Ilość punktów oferty z max. ilością punktów


Punkty ustalone w powyższych kryteriach zostaną zsumowane i oferta, która uzyska największą sumę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

V. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.11.2016 r., godz. 10.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdów”.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdów”.
3. Otwarcie ofert: 17.11.2016 r. godz. 10:30, sala konferencyjna Starostwa.

VI. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Stanisław Szczepański,
Wydział Komunikacji,
e-mail: wk@powiat-wolominski.pl,
tel. 22 776-32-90


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2016 r., godz. 10.56Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.11.2016 r., godz. 10.55Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3088 razy.