Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na trzech odcinkach drogi powiatowej Nr 4363W w Ząbkach.”

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 03.11.2016 r. do godz. 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na trzech odcinkach drogi powiatowej
Nr 4363W w Ząbkach.”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni :
1. ul. S. Batorego od ul. Lisa Kuli na długości 25m i szerokości 3,0m,
2. ul. Marsz. J. Piłsudskiego od strony ul. Warszawskiej na długości 20,0m i szerokości 3,0m,
3. ul. Marsz. J. Piłsudskiego od strony ul. Warszawskiej na długości 4,0m i szerokości 3,0m.

W zakresie realizowanego zadania należy wykonać:

• roboty przygotowawcze,
• roboty rozbiórkowe,
• roboty ziemne,
• podbudowę z kruszywa łamanego,
• warstwową nawierzchnię drogi,
• prace wykończeniowe,
• czasową organizację ruchu,
• inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
- według załączonego przedmiaru.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i Normami Technicznymi.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa pochodzenia osadowego, np. wapieni, dolomitów oraz kruszywa betonowego.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania przebudowy.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu i nadmiaru ziemi z urobku (zutylizuje we własnym zakresie) i innych uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtowej.
Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez zlecenie robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w sytuacji zaistnienia okoliczności których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, na podstawie odrębnej umowy lub aneksu.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru załączonego do dokumentacji przetargowej z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przed faktycznym rozpoczęciem robót budowlanych.
Termin wykonania zamówienia: 3 tygodni od wprowadzenia.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 03.11.2016 r. do godz. 11:00

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinny być zaadresowane do zamawiającego
na adres: jw.

3. Osoba do kontaktu Michał Suchta, tel. 22 776 19 40
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na trzech odcinkach drogi powiatowej
Nr 4363W w Ząbkach.”
nie otwierać przed 03.11.2016 r. godz. 12:00


4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

5. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A
Pokój nr 6, dnia 03.11.2016 r. godz. 12:00

6. Sesja otwarcia ofert.

Skład komisji:
- Michał Suchta
- Krzysztof Kornacki
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.

Należy załączyć:
1. Ofertę,
2. IPU.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 21.10.2016 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 21.10.2016 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2016 r., godz. 14.11Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3438 razy.