Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na przebudowę pomieszczeń WOZ w Starostwie Powiatowym w Wołominie

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11.20, 28.10.2016 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa pomieszczeń WOZ w Starostwie Powiatowym w Wołominie”


2. Kod CPV: 45453000-7

3. Termin realizacji zamówienia: czternaście dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1120, 28.10.2016 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 28.10.2016 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.


11. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
f) Szkic przebudowy - Załącznik nr 6;
g) Stan zastany - Załącznik nr 7.
12. Poniżej opis przedmiotu zamówienia.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
1. Demontaż ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych–
2. Demontaż okna dla penitentów (w celu późniejszego zamontowania go w nowo wybudowanej ściance gk). Demontaż prowadzić ostrożnie. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca
3. Demontaż istniejacych gniazd szt. 5 oraz wejscia do internetu szt. 3, (po wstawieniu nowej scianki ponownie zamontowac). Demontaż należy przeprowadzić ostrożnie. Za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca
4. Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101. Płyty muszą być ogniochronne, z atestem
5. Montaż w ściankach gk drzwi wewnętrznych o wym. 2*0,8 m, nieoszklonych (kolor i jakość takie same jak drzwi obok w pomieszczeniu).
6. Montaż w ściance gk okna dla penitetów (wymontowanego wcześniej ze ścianki obok). Montaż prowadzić ostrożnie. Za uszkodzenia odpowiada Wykonawca
7. Montaż gniazd wtyczkowych podwójnych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. Montaż gniazd po wybudowaniu ścianki, pod oknem dla interesantów-2 szt podwójne oraz dwa wejścia do internetu. Jedno podwójne gniazdo należy zamontować w ścianie przy oknie
8. Doprowadzenie przewodów potrzebnych do gniazd elektrycznych oraz internetu, wymienionych pozycję wyżej
9. Wywiezienie samochodami gruzu i innych pozostałości z rozbieranych konstrukcji
10. Demontaż oprawy oświetleniowej
11. Montaż 4 szt opraw oświetleniowych rastrowych. Dwie sztuki nowe, zaś dwie sztuki zdemontowane wcześniej.
12. Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych – 3 szt.
13. Montaż na korytarzu klimatyzatora o mocy chłodniczej 5 kW w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie. Uwaga: w sąsiadujących z korytarzem pomieszczeniach są zamontowane klimatyzatory
14. Obudowa przewodów klimatyzacyjnych płytami k-g wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

Szczegółowo zakres prac jest przedstawiony w obmiarze, stanowiącym załącznik nr 1.
UWAGA: w wycenie dla celów złożenia oferty może nastąpić zmiana katalogu i pozycji norm jednostkowych, należy natomiast uwzględnić wszystkie prace wg opisu pozycji w obmiarze.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.10.2016 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.10.2016 r., godz. 11.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2016 r., godz. 11.16Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.10.2016 r., godz. 10.59Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.10.2016 r., godz. 10.58Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.10.2016 r., godz. 10.57Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3154 razy.