Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie za 2016 rok

Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do 4 listopada 2016 roku do godziny 15°°.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie za 2016 rok.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie za 2016 rok wraz z dostarczeniem:

- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie”

Kod CPV: 79.21.21.00.04


Kryteria oceny ofert:
1. cena 80% i doświadczenie 20%
2. Ocena zamówienia , dokonana zostanie według

następującego wzoru:
Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty najtańszej
_____________________________________________________ x 80%
Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty badanej


Doświadczenie (maksymalna ilość badanych j.s.t.)
_______________________________________________ x 20%
Doświadczenie (maksymalna ilość badanych j.s.t.) oferty badanejWarunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 )
Ostateczny termin realizacji zamówienia – do 30 kwietnia 2017 r.
- Oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie”
- Badanie zostanie przeprowadzone w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.
- W razie konieczności uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
- W razie konieczności obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2016 rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji
( czerwiec 2017 r),


Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:

- informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu,
- cena za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- wskazanie terminu badania sprawozdania


Warunki płatności:

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony. Zapłata należności nastąpi po wykonaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby zamawiającego

Miejsce i termin złożenia formularza ofertowego:
Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do
4 listopada 2016 roku do godziny 15°°.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.


Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Jarosław Pohl - Główny Księgowy 022 72 33 126.
- wzór formularza ofertowego załącznik nr 1
- oświadczenie załącznik nr 2
- informacja ogólna o Szpitalu Powiatowym załącznik nr 3


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 12.10.2016 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 12.10.2016 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2016 r., godz. 13.41Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2817 razy.