Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pytania i odpowiedzi

Wołomin, 01.09.2016 r.
Nr sprawy: WOŚ.602.4.2016
SPW.273.198.2016


Dotyczy wykonania opracowania nt. Ocena wpływu prowadzonych inwestycji liniowych (modernizacja trasy kolejowej E 75 i trasy S8 jako obwodnicy Marek wraz z węzłami) na funkcjonowanie systemów urządzeń melioracyjnych oraz zmiany stosunków wodnych i siedliskowych w zlewniach rzek Długa, Czarna, Rządza, Liwiec.

PYTANIA OFERENTA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający informuje, że w dniu 2 września 2016 r. otrzymał pytania Oferenta dotyczące treści Zaproszenia do złożenia oferty. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiający publikuje poniżej:

Pytanie nr 1
Jaki jest cel wykonania niniejszego opracowania, czemu ma służyć przeprowadzona w ramach niniejszego zamówienia ocena wpływu prowadzonych inwestycji? Czy jej wykonanie będzie wiązało się z koniecznością dokonania uzgodnień z właściwymi organami, tj WZMIUW, RZGW (w zakresie urządzeń melioracyjnych oraz gospodarki wodnej) raz w zakresie środowiskowym (RDOŚ)?

Odpowiedź:
Celem powyższego opracowania jest ocena wpływu prowadzonych prac modernizacyjnych trasy kolejowej E 75 i drogi ekspresowej S8 na funkcjonowanie istniejących systemów urządzeń melioracyjnych, siedlisk przyrodniczych w sąsiedztwie wykonywanych prac budowlanych. Ww. opracowanie wskaże Zmawiającemu, jakie skutki wynikają z ww. przebudowy szlaków komunikacyjnych na funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, a zarazem na zmiany środowiskowe w ich sąsiedztwie. Opracowanie posłuży do podjęcia działań mających na celu ograniczenie negatywnych odziaływań związanych z przebudową powyższych szlaków komunikacyjnych zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym.
Wykonanie ww. opracowania nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania uzgodnień z właściwymi organami, np. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Pytanie nr 2
Ze względu na znaczny zasięg przestrzenny obszaru prowadzonych inwestycji liniowych, bardzo proszę o szacunkowe określenie ilości miejsc, wymagających przeprowadzenia oceny.

Odpowiedź:
Przewiduje się, że ocena będzie dotyczyła ok. 3 lokalizacji w każdej z gmin objętych opracowaniem.

Pytanie nr 3
Jakie konkretnie dane oraz materiały zostaną udostępnione Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia. Czy dane te będą udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie i również w wersji edytowalnej (np. mapy zasadnicze w formacie „dxf”, dane przestrzenne w formacie „shp” itp.). Czy realizacja zadania będzie wymagała pozyskania (zakupu) dodatkowych danych?

Odpowiedź:
Tak jak wskazano w przedmiotowym Zaproszeniu Zamawiający posiada do wykorzystania opracowania wykonane w latach 2012-2013 r. dotyczące zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządzy i Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Marki, Radzymin, Kobyłka, Wołomin, Klembów oraz założeń do realizacji polderów przeciwpowodziowych na terenie wybranych obszarów powiatu wołomińskiego w dorzeczu rzeki Czarna oraz aktualny Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020 z perspektywą do 2023 roku.
Zamawiający zapewnia, że udostępni wszelkie potrzebne materiały i informacje, jakie są w jego posiadaniu. Wskazane powyżej materiały posiadane przez Zamawiającego zostaną udostępnione nieodpłatnie w ramach realizowanego opracowania i wyłącznie na potrzeby jego realizacji.
Konieczność pozyskania dodatkowych danych i ewentualny ich zakup uzależniony jest od przyjętej metodyki wykonania opracowania przez Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków na pozyskanie odpłatnych materiałów ze źródeł zewnętrznych. Jednocześnie zaznacza, że powiat jako organ administracji samorządowej wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym i posiada możliwość bezpłatnego pozyskania dodatkowych materiałów z baz danych jednostek gromadzących i udostępniających informację w postaci cyfrowej.
Jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytania podkreśla, że wymaga od Wykonawcy oceny potrzeb, wybrania odpowiedniej metodyki oraz dostosowania działań, których efektem finalnym będzie ww. opracowanie, zgodnie z posiadnym doświadczeniem i wiedzą Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający nie chce ograniczać pola działań Wykonawcy ze względu na to, że takie ograniczenia mogą spowodować błędną interpretację lub wynik końcowy przedłożonego opracowania.

Pytanie nr 4
W uzupełnieniu do pytania nr 3, bardzo proszę o potwierdzenie czy dokumentacja projektowa dla inwestycji, będących przedmiotem oceny wpływu na system melioracyjny oraz zmiany stosunków wodnych i siedliskowych, zostanie udostępniona Wykonawcy do realizacji zamówienia w wersji papierowej czy również w wersji elektronicznej? Proszę o doprecyzowanie zakresu opracowań jakie będą przekazane do realizacji usługi.
Odpowiedź:
W odniesieniu do ww. wymienionego pytania Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje dokumentacją projektową dla ww. inwestycji. Opracowanie będące przedmiotem zamówienia wiąże się głównie z danymi pozyskanymi podczas oględzin przeprowadzonych w terenie i na ich podstawie oceny wpływu prowadzonych inwestycji na funkcjonowanie systemów urządzeń melioracyjnych oraz zmiany stosunków wodnych i siedliskowych. Ponadto, realizując opracowanie dla powiatu, wykonawca może pozyskać dokumentację projektową od organu wydającego pozwolenie na realizację inwestycji. Wg naszej wiedzy Inwestor planuje również własne opracowanie w przedmiotowym zakresie i udostępnienie jej zainteresowanym samorządom. W przypadku jego pozyskania brana jest również pod uwagę możliwość wykorzystania ww. dokumentacji.
Dokumentacja inna, posiadana przez Zamawiającego istotna do realizacji ww. zamówienia po ocenie Zamawiającego, będzie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej oraz elektronicznej lub wyłącznie w wersji elektronicznej w przypadku zbyt dużej ilości materiałów do wydruku lub wielkości formatów np. map.
Szczegółowa lista danych udostępnionych na potrzeby wykonania zamówienia przekazana będzie Wykonawcy w momencie oceny przez Wykonawcę wszystkich materiałów posiadanych przez Zamawiającego, podczas spotkania roboczego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.09.2016 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.09.2016 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2016 r., godz. 09.36NieznanyEdycja strony
05.09.2016 r., godz. 09.35NieznanyEdycja strony
01.09.2016 r., godz. 16.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1537 razy.