Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

„Roboty remontowe w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego i przy ul. Powstańców”

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11.20, 17.08.2016 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:


1. Przedmiot zamówienia: „Roboty remontowe w budynku Starostwa przy ul.
Prądzyńskiego i przy ul. Powstańców”

2. Kod CPV: 45453000-7.

3. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty protokolarnego wprowadzenia.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4; e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11.20, 17.08.2016 r., Kancelaria, Starostwo
Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 11.30, 17.08.2016 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.

11. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.

12. Poniżej opis przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3:
1. Kancelaria (przy wejściu):
1) Malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);
2) Montaż paneli podłogowych. Charakterystyka paneli: klasa ścieralności najwyższa AC5, laminowane, grubość min. 10 mm, materiał nośny-płyta HDF, sposób montażu- bezklejowy, kolor do uzgodnienia z administratorem budynku; panele przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.
3) Montaż rolet przeciwsłonecznych w kasecie pvc z prowadnicami. Charakterystyka: montaż na wkręty; materiał pokryty impregnatem, 100% poliester; z samohamującym mechanizmem łańcuszkowym. Okno trójskrzydłowe o wym. 2,05x1,45. Kolor do uzgodnienia z administratorem budynku.

2. Archiwum:
1) Naprawa sufitu z płyt k-g;
2) Malowanie sufitu archiwum oraz pomieszczenia wejściowego do archiwum.


3. Pomieszczenie kuchenne przy Biurze Rady:
1) Malowanie na kolor biały.


4. Pokój prawników:
1) Montaż rolet przeciwsłonecznych.

Kancelaria w budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8:
1) Malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);
2) Montaż interkomu kasowego z regulacja głośności stacji nadrzędnej i podrzędnej; które jest urządzeniem głośnomówiącym pracującym w układzie półdupplexu, elektronicznie przełączającym sobie wej/wyj mikrofongłośnik; z możliwością umieszczenia na szybie mikrofonu po stronie petenta.
3) Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami k-g wraz ze szpachlowaniem i malowaniem (w kancelarii oraz w korytarzu przy geodecie powiatowym).
4) Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych rastrowych (ze świetlówkami
dającymi światło w odcieniu żółtym).
5) Demontaż dwóch gniazd wtykowych i włącznika światła. Montaż trzech gniazdek i jednego włącznika światła.
6) Montaż listwy progowej w drzwiach, która ma maskować kabel tel.

.
UWAGA: w wycenie dla celów złożenia oferty może nastąpić zmiana katalogu i pozycji norm jednostkowych, należy natomiast uwzględnić wszystkie prace wg opisu pozycji w obmiarze.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.08.2016 r., godz. 15.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 10.08.2016 r., godz. 15.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2016 r., godz. 15.52Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2964 razy.