Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4339W, tj. ul. Twardej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Wspólnej w miejscowości Nowy Jadów

termin składania dokumentów 18.07.2016 r. do godz. 11.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4339W, tj. ul. Twardej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Wspólnej w miejscowości Nowy Jadów Letnisko, gmina Jadów, powiat wołomiński.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4339W, tj. ul. Twardej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Wspólnej (po stronie całkowicie zabudowanej) w miejscowości Nowy Jadów Letnisko.
Utwardzenie pobocza polegało będzie na wbudowaniu krawężników, obrzeży i oporników na wjazdach wraz z ułożeniem kostki brukowej.
W związku z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscu planowanego utwardzenia niezbędna będzie regulacja studzienek.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. in. takich prac jak:
• robót przygotowawczych,
• robót rozbiórkowych,
• robót pomiarowych,
• robót ziemnych,
• podbudowy z kruszywa łamanego,
• ustawienie oporników, obrzeży i krawężników drogowych,
• wykonanie chodnika,
• wykonanie zjazdów z drogi,
• regulacja pionowa studzienek sieci uzbrojenia terenu,
• prace wykończeniowe,
• czasowej organizacji ruchu,
• geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
• inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i Normami Technicznymi.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa pochodzenia osadowego, np. wapieni, dolomitów oraz kruszywa betonowego.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania przebudowy.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtowej.
Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez zlecenie robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w sytuacji zaistnienia okoliczności których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, na podstawie odrębnej umowy lub aneksu.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru załączonego
do dokumentacji przetargowej z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przed faktycznym rozpoczęciem robót budowlanych.
Termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od wprowadzenia.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 18.07.2016 r. do godz. 11:00

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane
do zamawiającego na adres: jw.

3. Osoba do kontaktu Michał Suchta, tel. 22 776 19 40
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4339W, tj. ul. Twardej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Wspólnej w miejscowości Nowy Jadów Letnisko, gmina Jadów, powiat wołomiński.
nie otwierać przed 18.07.2016 r. godz. 11:00

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

5. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A
Pokój nr 6, dnia 18.07.2016 r. godz. 14:00
6. Sesja otwarcia ofert.Skład komisji:
- Wojciech Majewski
- Michał Suchta
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Należy załączyć:
1. Formularz ofertowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.06.2016 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.06.2016 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2016 r., godz. 11.54Katarzyna RutkowskaEdycja strony
27.06.2016 r., godz. 11.53Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3424 razy.