Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w strukturze Starostwa Powiatu Wołomińskiego zgodnie z Uchwałą Nr XII-91/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 stycznia 2004 roku i jest częścią składową Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

PCZK pracuje jako całodobowa służba dyżurna starosty. Pełniona jest równolegle ze służbą dyżurną Państwowej Straży Pożarnej na Powiatowym Stanowisku Kierowania w KPPSP rónolegle z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Pogotowiem Ratunkowym).

Centrum jest elementem całodobowego zarządzania kryzysowego Starosty Wołomińskiego, szczególnie w sytuacjach:
 • zagrożenia życia i zdrowia ludzi,

 • klęsk żywiołowych,

 • zagrożenia środowiska

 • zdarzeń mających znamiona kryzysowe jak podłożenie materiałów wybuchowych, katastrofy budowlane, katastrofy kolejowe, wybchy gazu, informacje o niewybuchach i niewypałach itp.


 • Celem funkcjonowania Centrum jest:
 • zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniach na terenie Powiatu Wołomińskiego z każdych dostępnych źródeł, to jest od mieszkańców, samorządów gminnych, OSP, leśnictw i nadleśnictw, poczty, telekomunikacji, służb, inspekcji i straży, a głównie Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sanepidu, Nadzoru Budowlanego, Weterynarii, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego itp.

 • właściwe interpretowanie uzyskanych wiadomości, ich konsultowanie, a następnie powiadamianie i alarmowanie mieszkańców zagrożonych rejonów oraz osób funkcyjnych i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy,

 • w miarę możliwości koordynowanie działań wspierających akcję ratunkową


 • Nadzór merytoryczny nad działaniem Centrum sprawuje Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego
  Pracę w Centrum wykonują pracownicy Wydziału zwani dyżurnymi, pełniący całodobowe dyżury w systemie ciągłym.

  Wszystkie służby dyżurne Powiatu Wołomińskiego ściśle ze sobą współpracują poprzez analizę otrzymanych informacji, wzajemne ich sobie przekazywanie, wypracowanie wspólnego planu działania i powierzenie wykonania zadania służbom wiodącym zgodnie z siatką bezpieczeństwa zawartą w planie reagowania kryzysowego i w regulaminie pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


  ZADANIA:

  1. Usprawnianie i zwiększanie efektywności kierowania i koordynowania procesami przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami żywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

  2. Pozyskiwanie, opracowywanie i ciągła aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia budynków, urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania powiatu.

  3. Utrzymanie w ciągłej gotowości systemu alarmowego i urządzeń łączności w systemie ostrzegania i alarmowania ludności będących na wyposażeniu Centrum

  4. Zbieranie, analizowanie i ocenianie informacji o zagrożeniach dla ludności i środowiska ich interpretacja, powiadamianie i alarmowanie mieszkańców zagrożonych rejonów oraz osób i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy oraz koordynowanie działań wspierających akcje ratunkowe.

  5. Współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska.

  6. Wypracowanie i przygotowanie wstępnej analizy powstałego zdarzenia i przedstawienie wniosków do decyzji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego lub Starosty.

  7. Zapewnienie całodobowej służby dyżurnej jako elementu zarządzania kryzysowego Starosty w tym i Systemu Wykrywania i Alarmowania.

  8. Współdziałanie z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego schematów łączności przekazanymi przez gminy po godzinach pracy.

  9. Współdziałanie z Powiatowymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego wg zatwierdzonego schematu łączności i potrzeb.

  10. Współdziałanie z Centrum Wojewódzkim Zarządzania Kryzysowego Wojewody wg przyjętych i ustalonych zasad.

  11. Zapewnienie Systemu Stałego Dyżuru Starosty Wołomińskiego w Systemie Stałego Dyżuru Wojewody Mazowieckiego oraz realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu (POFP).

  12. Współdziałanie i niezbędna koordynacja wstępnej fazy decyzyjno-ratowniczej ze wszystkimi potrzebnymi siłami do akcji oraz wzajemny przepływ informacji poprzez:
  - powiadamianie służb dyżurnych sił ochronno-ratowniczych i prewencyjnych: PSP, Policji, pogotowia ratunkowego; sanepidu, służb komunalnych i technicznych o zaistniałych zdarzeniach. Odnotowanie informacji w dzienniku meldunków,
  - powiadamianie Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o zdarzeniach ich skali i przewidywanych konsekwencjach o ile zagraża to życiu lub jest to zdarzenie z ofiarami w ludziach.
  - przy zdarzeniach śmiertelnych lub o dużym zagrożeniu powiadamianie Starosty
  - przygotowanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu i sposobach zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji także do publikacji prasowej i telewizyjnej.
  - w sytuacjach nadzwyczajnych, nagłych i nie cierpiących zwłoki podejmowanie decyzji o uruchomieniu systemu alarmowego w systemie ostrzegania i alarmowania, a także w systemie obowiązującym w KSRG. Oba przypadki podlegają uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym PSP i Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody.
  - zbieranie danych o przebiegu akcji ochronno-ratowniczej, użytych siłach i ich rodzajach, poniesionych stratach i zniszczeniach, kosztach i rejestrowanie tych danych w dzienniku meldunków.
  - przygotowanie dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Starosty i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) zbiorczych meldunków o podejmowanych działaniach, przebiegu akcji ratowniczych lub prewencyjnych, stratach, zniszczeniach itp.
  - współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze stanowiskiem kierowania KP PSP, KP Policji, Pogotowia Ratunkowego i innymi służbami oraz informowanie na bieżąco o zdarzeniach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK).


  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.01.2005 r., godz. 13.37
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 15.01.2014 r., godz. 10.53
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  15.01.2014 r., godz. 10.53Katarzyna RutkowskaEdycja strony
  27.10.2008 r., godz. 10.00Katarzyna PazioAktualizacja
  13.01.2005 r., godz. 13.37Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

  Strona oglądana: 10321 razy.