Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Dostawa i montaż aktywnych znaków drogowych D-6 na wybranych ulicach Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn. Bezpieczna szkoła - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych

Termin składania ofert: 10.02.2015 r, godz. 11.00.
SPW.273.17.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:

Dostawę i montaż aktywnych znaków drogowych D-6 na wybranych ulicach Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn. Bezpieczna szkoła - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych.

Zamówienie dotyczy dostawy 6 kompletów (12 znaków o konstrukcji prostej) oraz ich montażu w m. Zabraniec/Trzcinka, Postoliska (2 lokalizacje), Poświętne-Cygów, Jadów oraz Tłuszcz.

Szczegółowa lokalizacja znaków została przedstawiona w załączniku graficznym.

Aktywny znak D-6 powinien być wykonany z folii odblaskowej typu 2 z jednym sygnalizatorem jednokomorowym wyświetlającym sygnał ostrzegawczy żółty migający z komorą diodową o źródle światła rozproszonym o średnicy 300 mm umieszczonymi zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach, z zasilaniem solarnym, z synchronizacją wyświetlania sygnału ostrzegawczego poprzez transmisję bezprzewodową, z wyświetlaniem sygnału po wzbudzeniu detektora ruchu pieszego. Jako elementy emitujące światło należy stosować diody LED o barwie żółtej. Parametry świetlne znaku winny być zgodne z EN 12966.

Konstrukcje wsporcze winny być wykonane z rury stalowej ze szwem z gatunków stali dopuszczonych przez normy dla rur, zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zanurzeniowe o grubości powłoki cynkowej < 60 mikronów z zadeklowaniem od góry, a w dolnej części posiadające elementy blokujące w gruncie, uniemożliwiające ich ręczne wyrwanie z gruntu bez rozkopywania lub ich obrócenie lub konstrukcję przestrzenną lub z zamkniętych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo.

Do posadowienia konstrukcji do znaków aktywnych należy stosować prefabrykowane fundamenty wykonane z betonu klasy B-20 lub też stosować betonowanie metodą „na mokro” betonem klasy B-20.

Znaki aktywne powinny być sterowane (sposób i częstotliwość pulsowania) za pomocą programowalnego mikroprocesorowego urządzenia. Komplet oznakowania aktywnego powinien zawierać również przewody, złączki i inne niezbędne elementy montażowe.

Znaki aktywne powinny posiadać zasilanie słoneczne zapewniające utrzymanie w działaniu sygnalizatorów sygnału ostrzegawczego ze znakiem D-6, współpracujące z buforem energii w postaci akumulatorów. Należy zapewnić szybkie ładowanie akumulatorów, szczególnie w porach słabego nasłonecznienia.

Akumulator powinien znajdować się w oddzielnej metalowej skrzynce wraz z własnym regulatorem ładowania, który również pełnić powinien rolę zabezpieczenia bufora przed nadmiernym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem. Regulatory mają na celu ochronę akumulatora oraz utrzymanie go w jak najlepszej kondycji w zależności od warunków otoczenia.
Powierzchnia panela fotowoltaicznego powinna być zabezpieczona w sposób zapewniający odporność na warunki klimatyczne. Szafka akumulatora powinna być zabezpieczona antykorozyjnie i wyposażona w klucz uniemożliwiający dostanie się niepowołanym osobom do jej wnętrza. Standardowa wysokość montażu panela wraz ze skrzynką powinna zabezpieczać urządzenia przed bezpośrednim kontaktem oraz przed kradzieżą. Gałęzie drzew, które mogą powodować nieprawidłową pracę urządzenia powinny być usunięte.


Skład pojedynczego zestawu (znaku):
- fundament prefabrykowany - szt. 1
- konstrukcja prosta ocynkowana – szt. 1
- znak D-6 konwencjonalny, folia II-ej generacji - szt. 1
- znak T-27 (450x450) konwencjonalny, folia II-ej generacji – szt.1
- pulsator fi 300 – szt. 1
- skrzynka z akumulatorem szt. 1
- kosz z baterią słoneczną – szt. 1
- czujka ruchu – szt. 1


Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.

Zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do wyceny robót budowlano-montażowych dokonał wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia, a także zapoznał się z projektami budowlano-wykonawczymi oraz przedmiarami robót, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie.

Zalecenia ogólne:
1. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z opisem :
2. Montaż w sposób trwały i uruchomienie urządzeń
3. Urządzenia należy montować tam gdzie jest to wskazane w dokumentacji.
4. Dostarczenie DTR na urządzenia w języku polski.
5. Cena za usługę zawierać ma koszt urządzeń oraz wyposażenia, ich transport, rozładunek, montaż we wskazanym przez Inwestora miejscu, regulacje, sprawdzenie poprawności ich działania, serwis gwarancyjny.
6. Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 10.02.2015 r. do godz. 11.00.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Dostawę i montaż aktywnych znaków drogowych D-6 na wybranych ulicach Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn. Bezpieczna szkoła - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych”nie otwierać przed 10.02.2015 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA, 05–200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, Pokój Nr 4, dnia 10.02.2015 r. o godz. 14.00.

Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1),
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2).
3. Kopia polisy OC na prowadzenie robót na kwotę min 30.000,00 zł


Wytworzył lub odpowiada za treść:WID, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.01.2015 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.01.2015 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2015 r., godz. 13.13Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 4518 razy.