Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dokonanie analizy stanu prawnego nieruchomości i wykonanie opracowania w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości o powierzchni 1374 m&

Termin składania ofert: 09 luty 2015r. godzina 12.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
dokonanie analizy stanu prawnego nieruchomości i wykonanie opracowania w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości o powierzchni 1374 m² stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie Zarządzenia Nr 46/81 Naczelnika Miasta Marki z dnia 15 września 1981 r. jednocześnie objętej księgą wieczystą nr WA1W/00039331/3.

Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
09 luty 2015r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert:
09 luty 2015r. godzina 13.00

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptację istotnych postanowień umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
(Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 wew. 103

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2015 r., godz. 16.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2015 r., godz. 16.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2015 r., godz. 16.17NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3978 razy.