Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwały Rady Powiatu

Sposób stanowienia uchwał Rady Powiatu.
Przepisy:

- ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),
- Statut Powiatu Wołomińskiego (Uchwała Nr IX-100/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego)

stanowią, że:

1. Rada Powiatu Wołomińskiego stanowi - podejmuje uchwały we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Powiatu Wołomińskiego, o ile ustawy nie stanowią inaczej, a także w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji.

2. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze powiatu.

3. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
1) wymagających uregulowania w statucie;
2) porządkowych (jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy).
3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu;
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW I PODEJMOWANIE UCHWAŁ


1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
1) Zarząd;
2) radny;
3) Przewodniczący Rady;
4) komisja Rady;
5) Klub Radnych.

2. Projekty uchwał przedkłada się Przewodniczącemu Rady.

3. Projekty uchwał przedstawione przez podmioty wskazane w ust. 1 pkt 2-5 Przewodniczący Rady przekazuje Staroście celem zaopiniowania przez Zarząd.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania projektu uchwały, przekazuje Przewodniczącemu Rady swoją opinię.

5. Opinia Zarządu zawiera ocenę legalności projektu uchwały (opinia prawna) oraz ocenę skutków finansowych dla budżetu Powiatu.

6. Po uzyskaniu opinii właściwej komisji i Zarządu, Przewodniczący Rady bez zbędnej zwłoki wprowadza projekt uchwały do porządku obrad sesji Rady.

7. Projekt uchwały przedkładany Radzie do uchwalenia powinien zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) wskazanie źródła sfinansowania realizacji uchwały (jeżeli z uchwały wynikają zobowiązania finansowe);
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

8. Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie.

9. Projekt uchwały podpisuje wnioskodawca.

10. Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu przez komisje Rady.

11. W przypadku braku opinii komisji lub Zarządu, Rada może zdecydować o rozpatrzeniu projektu uchwały.

12. Podjętej uchwale nadaje się kolejny numer oraz opatruje datą posiedzenia sesji Rady. Numer uchwały zawiera kolejno: oznaczony cyframi rzymskimi numer sesji, oznaczony cyframi arabskimi kolejny numer uchwały oraz rok jej podjęcia.

13. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.09.2004 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.10.2015 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2015 r., godz. 14.39Małgorzata JeznachEdycja strony
01.10.2015 r., godz. 14.38Małgorzata JeznachEdycja strony
01.10.2015 r., godz. 14.37Małgorzata JeznachEdycja strony
28.09.2004 r., godz. 15.25Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 16287 razy.