Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opracowanie projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków turystycznych dla przedsięwzięcia pt. „Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.”

Termin składania oferty do dnia 23 stycznia 2015 r., godz. 12.00
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków turystycznych dla szlaku rowerowego w ramach operacji pt. „Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest opracowanie projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków rowerowych w ramach przedsięwzięcia pt. „Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej”.
Przygotowanie opracowania projektu będącego pierwszą częścią zadania powinno uwzględniać korektę przebiegu szlaków w terenie zgodnie z warunkami terenowymi oraz ma stanowić podstawę uzyskania niezbędnych pozwoleń od organów zarządzających drogami, po których będą przebiegać szlaki. Musi także uwzględniać wskazanie miejsc posadowienia 9 szt. tablic informacyjnych i 4 miejsc usytuowania wiat turystycznych.
Druga część zadania polegać będzie na fizycznym oznakowaniu wytyczonych tras turystycznych. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń i uzgodnień należy do Wykonawcy.
Obszar realizacji operacji – Powiat Wołomiński (gminy: Klembów, Tłuszcz, Strachówka, Poświętne).

II. Projekt wytyczenia szlaków powinien zawierać:
Oznakowanie trasy zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym zawierające rodzaje zastosowanych oznakowań i ich lokalizację. Załącznik nr 2 wskazuje ogólny przebieg szlaków. Wykonawca przedstawi szczegółowy opis przebiegu szlaku wraz z modyfikacjami jego przebiegu, mającymi na celu uniknięcie przeszkód terenowych (tereny podmokłe, zagrodzone, prywatne) oraz przeniesienie szlaku z dróg wojewódzkich i krajowych na drogi powiatowe, gminne i trasy leśne przy zachowaniu przebiegu szlaku w pobliżu przedstawionej przez Zamawiającego propozycji.
Przebieg szlaku powinien być zaprezentowany/wykonany w skali zbliżonej do 1:25000.
Wykonawca wskaże także miejsca umieszczenia oznakowań dla całego szlaku z podziałem na rodzaj oznakowań (znaki malowane, znaki umieszczane pod istniejącymi znakami, znaki ze słupkami) – np. udostępniona googlemapa z zaznaczonymi i opisanymi punktami.

III. Maksymalny termin wykonania zamówienia

1. Wytycznie przebiegu szlaku do 16 lutego 2015 r.
2. Znakowanie szlaku do 23 marca 2014 r.

IV. Kryteria oceny ofert

1. Cena – 40%;
2. Termin realizacji zadania – 40%
3. Ilość opracowanych dokumentów związanych z opracowaniem projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków turystycznych dla szlaków rowerowych – 20%.

V. Informacje na temat przygotowania oferty

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem
nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz oferty wraz z podaniem w nim poprzednio zrealizowanych opracowań projektów wytyczania szlaków turystycznych oraz usług znakowania szlaków turystycznych;

Zamawiający nie udostępnia podkładu mapy.

VI. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 stycznia 2015 r., godz. 12.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „Oferta opracowania projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków turystycznych w ramach LGD”.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „Oferta opracowania projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków turystycznych w ramach LGD”.
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z opisem: „Oferta opracowania projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków turystycznych w ramach LGD”.

VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Joanna Balcerak-Wąż,
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: j.balcerak-waz@powiat-wolominski.pl,
tel. 22 787 43 01,03,04 wew. 123,
fax nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.01.2015 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.01.2015 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2015 r., godz. 10.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4140 razy.