Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „Remont chodnika w drodze powiatowej Nr 4311W we wsi Wola Rasztowska, gm. Klembów”.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2015 r. do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„Remont chodnika w drodze powiatowej Nr 4311W we wsi Wola Rasztowska, gm. Klembów”.


Zakres prac:
1. wykonanie cięcia nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z jej uzupełnieniem między krawędzią przeciętej jezdni a wbudowanym krawężnikiem na szerokości 1,0 m jezdni;
2. wykonanie rozbiórki istniejącego chodnika z kostki kolorowej szarej i czerwonej typu "Młotek" grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. Kostkę należy oczyścić oraz zpaletować z podziałem na kolor. Kostka zostanie wykorzystana do ponownego wbudowania w tym samym miejscu. Uwzględniono 5% straty podczas odzysku kostki;
3. wykonanie rozbiórki istniejących zjazdów indywidualnych z kostki betonowej typu "Młotek"- kostkę należy oczyścić oraz zpaletować z podziałem na kolor, kostka do ponownego wbudowania na chodnik;
4. wykonanie rozbiórki istniejących zjazdów publicznych z masy mineralno - bitumicznej - wraz z podbudową - materiał rozbiórkowy Oferent zutylizuje we własnym zakresie;
5. wykonanie koryta pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu;
6. wykonanie podbudowy wzmocnionej kruszywem naturalnym łamanym grubości 20 cm;
7. Wykonanie rozbiórki istniejących krawężników i obrzeży betonowych - materiał rozbiórkowy Oferent zutylizuje we własnym zakresie;
8. wykonanie chodnika z kostki brukowej rozbiórkowej oraz nowej na podsypce cementowo - piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3 cm;
9. wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej szarej typu "BEHATON" gr. 8 cm;
10. ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm;
11. ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30x100 cm;
12. ustawienie barier ochronnych stalowych typu "OLSZTYŃSKIEGO";
13. wykonanie dwóch przykanalików pochodnikowych wraz ze studniami chłonnymi z osadnikiem bez syfonu kratką wpustową boczną wraz z umocnieniem wylotu przykanalika betonowymi płytkami;
14. Wykonanie ścieku ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. kolor szary w trzech rzędach
15. wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej Nr 4311W;
16. inwentaryzacja powykonawcza chodnika.
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w formularzu cenowym zawierającym obmiar robót.
Czas realizacji zadania 4 tygodnie od wprowadzenia na teren budowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 20.01.2015 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Remont chodnika w drodze powiatowej Nr 4311W we wsi Wola Rasztowska, gm. Klembów”.
nie otwierać przed 20.01.2015 r. godz. 12.30”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 20.01 .2015r. o godz. 12.30

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz cenowy sporządzony na podstawie Załącznika Nr 2,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.01.2015 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.01.2015 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2015 r., godz. 08.39NieznanyEdycja strony
13.01.2015 r., godz. 08.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4032 razy.