Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Dostawę pospółki żwirowej frakcji 0-50 mm na uzupełnienie ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg powiatowych na terenie gmin: Dąbr

Termin składania ofert do dnia 19.01.2015 r. do godz. 11.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Dostawę pospółki żwirowej frakcji 0-50 mm na uzupełnienie ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg powiatowych na terenie gmin: Dąbrówka i Strachówka

Zamówienie dotyczy dostawy pospółki żwirowej frakcji 0-50 mm na uzupełnienie w ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg powiatowych na terenie gmin: Dąbrówka i Strachówka.
Przewidywane zamówienia dzienne dostawy realizowane będą w ilościach 50-200 ton w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostawa obejmuje zakup i dowóz pospółki we wskazane miejsca przez Zamawiającego. Przy wycenie dostawy w celu określenia ceny ofertowej, wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z zakupem pospółki i transportem do gminy Dąbrówka (około 500 ton) oraz do gminy Strachówka (okolice Krawcowizny około – pozostała ilość ton). Dostawa pospółki będzie odbywać się w obecności przedstawiciela zamawiającego, który będzie potwierdzał jakość i wielkość dostawy. Dostarczona pospółka nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i części gliniastych.
Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez wyspecjalizowaną jednostkę (np. laboratorium drogowe). Wynik badań będzie wiążący dla obu stron. Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 19.01.2015 r. do godz. 11.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Dostawę pospółki żwirowej frakcji 0-50 mm na uzupełnienie ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg powiatowych na terenie gmin: Dąbrówka i Strachówka”
nie otwierać przed 19.01.2015 r. godz. 13.15”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 19.01.2015 r. o godz. 13.15
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.01.2015 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.01.2015 r., godz. 08.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2015 r., godz. 08.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3728 razy.