Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Dostawę spoiwa drogowego na gruntowe drogi powiatowe położone na terenie gminy Strachówka.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.01.2015 r. do godz. 11.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Dostawę spoiwa drogowego na gruntowe drogi powiatowe położone na terenie gminy Strachówka.

Zamówienie dotyczy dostawy materiału drogowego popiołu fluidalnego wapiennego, (np. spoiwo Tefra Stab lub produktu równoważny). Za równoważny uważa się produkt spełniający następujące wymagania:
• popiół lotny wapienny – spoiwo hydrauliczne,
• własności osuszania i ulepszania gruntów wątpliwych oraz słabo zagęszczanych
• zmiana struktury i poprawa nośności wykonywanej warstwy drogowej
• bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, co należy udokumentować stosownymi certyfikatami i atestami.
• spełnia wymagania normy PN-EN 14227-4 "Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – część 4: Popiół lotny do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie":
a) uziarnienie wg PN-EN 196-6 (przechodzi przez sito #):
0,315 mm - ≥ 95%
0,090 mm - ≥ 70%,
b) stałość objętości dla mieszanki 30% popiołów i 70% cementu wzorcowego
wg PN-EN 196-3 - ≤ 10 mm,
c) reaktywność tlenku wapnia wg PN-EN 197-1 - ≥ 5%,
d) zawartość wody - ≤ 1%.
Spełnienie wymagań normowych potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem.
Przewidywane zamówienia dzienne dostawy realizowane będą w ilościach 50-200 ton w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawa obejmuje zakup i dowóz materiału we wskazane miejsca przez Zamawiającego. Przy wycenie dostawy w celu określenia ceny ofertowej, wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z zakupem przedmiotu zamówienia i transportem do gminy Strachówka (okolice Krawcowizny, Grabszczyzny, Kątów Wielgich, Kąty Czernickie, Borucza). Dostawa przedmiotowego materiału będzie odbywać się w obecności przedstawiciela zamawiającego, który będzie potwierdzał jakość i wielkość dostawy.
Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez wyspecjalizowaną jednostkę (np. laboratorium drogowe). Wynik badań będzie wiążący dla obu stron. Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 19.01. 2015 r. do godz. 11.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Dostawę spoiwa drogowego na gruntowe drogi powiatowe położone na terenie gminy Strachówka.
nie otwierać przed 19.01.2015 r. godz. 13.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 19.01.2015 r. o godz. 13.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.01.2015 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.01.2015 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2015 r., godz. 11.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3747 razy.