Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie remontu głównego wejścia, hol i korytarze z klatką schodową w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 26

Termin składania ofert: 09.07.2014r. godzina 10.00
Zapytanie Ofertowe


Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie remontu głównego wejścia, hol i korytarze z klatką schodową w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 26

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 09.07.2014r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 09.07.2014r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.Formularz oferty.
3.Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2)
4.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. (Załącznik Nr 3)
5.Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp. (Załącznik Nr 4)Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.07.2014 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.07.2014 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2014 r., godz. 10.05NieznanyUsunięcie powiązania strony z plikiem
02.07.2014 r., godz. 10.05NieznanyEdycja strony
02.07.2014 r., godz. 10.05NieznanyPowiązanie strony z plikiem
02.07.2014 r., godz. 10.03NieznanyEdycja strony
02.07.2014 r., godz. 10.02NieznanyEdycja strony
02.07.2014 r., godz. 10.01NieznanyEdycja strony
02.07.2014 r., godz. 09.59NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3157 razy.