Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII – 478/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2014r., poz. 5677)
Uchwała Nr XLII – 478/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 416) oraz na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 1 pkt 1) podpunkt c) otrzymuje brzmienie:
„powyżej 16 oddziałów – w wysokości od 1200 zł do 2400 zł”;

2) w § 10 ust. 5 pkt 1) dodaje się tiret szósty w brzmieniu: „- zespołu rewalidacyjno-wychowawczego – w wysokości 150 zł”;

3) w § 13 ust. 1 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego – w wysokości 5% stawki godzinowej za każdą godzinę zajęć realizowaną w tych warunkach.”;

4) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Stawkę godzinową, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 5), ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć.”;

5) § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach pracy przysługuje:
1) za prowadzenie zajęć wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1-3 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r.
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz za prowadzenie tych zajęć z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328) – w wysokości 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela;
2) za prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a w przypadku gdy w takiej klasie znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę –
w wysokości 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela.”;

6) w § 13 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze i który realizuje w warunkach uciążliwych obowiązujący go wymiar zajęć, dodatek za uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości.”;

7) w § 13 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„Wysokość dodatku za każdą przepracowaną w warunkach uciążliwych godzinę ustala się dzieląc 5% stawki średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć.”;

8) w § 13 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„W przypadku zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy, o którym mowa w § 13 ust. 1 oraz prawa do dodatku za uciążliwe warunki pracy, o którym mowa w § 13 ust. 5, nauczycielowi przysługuje prawo do obu dodatków.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.06.2014 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2014 r., godz. 13.17Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2014 r., godz. 11.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4346 razy.