Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV – 262/2012

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 07.01.2013r. poz. 186) częściowo unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 2.34.2013 z dnia 22 stycznia 2013r.
Uchwała Nr XXIV – 262/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla:
1) niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi, które funkcjonują na terenie powiatu wołomińskiego,
2) niepublicznych placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, w tym internatów niepublicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które funkcjonują na terenie powiatu wołomińskiego.


§ 2

1. Dotacja, udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę, złożony do Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
2) nazwę i adres szkoły/placówki,
3) typ i rodzaj szkoły/placówki oraz formę kształcenia,
4) numer i datę wydania aktualnego zaświadczenia o wpisie szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego,
5) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
6) planowaną liczbę uczniów/wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazana dotacja.
3. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 7, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Wołominie, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
5. Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeżeli organ prowadzący szkołę:
- złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1,
- udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.


§ 3
1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację
z budżetu powiatu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu wołomińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku, gdy powiat wołomiński nie prowadzi tego typu i rodzaju szkół publicznych, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat, prowadzący takie szkoły.
2a. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. szkoły, o których mowa w ust. 2, otrzymują dotację na każdego ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.
2b. Organy prowadzące szkoły, o których mowa w ust. 2, składają w Starostwie Powiatowym w Wołominie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do uchwały.
3. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu wołomińskiego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
4. Ośrodki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
5. Niepubliczne poradnie psychologiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2 ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu powiatu wołomińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
6. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.


§ 4

1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkół/placówek, o których mowa w § 1, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów/wychowanków i podstawy obliczania dotacji określonej w § 3.
2. Organy prowadzące szkoły/placówki składają w Starostwie Powiatowym w Wołominie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany przez organ prowadzący szkołę/placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę/placówkę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Wołominie stosownym pismem.
4. W przypadku przekazania w danym miesiącu dotacji naliczonej na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wołomińskiego w terminie 15 dni od złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2b. Od kwot zwróconych po tym terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
5. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 6 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę, w Starostwie Powiatowym w Wołominie, zaświadczenia o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.
6. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się:
a) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu kwietniu.
b) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.
§ 4 pkt 6 unieważniony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 2.34.2013 z dnia 22 stycznia 2013r.


§ 5

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następnego, po roku w którym udzielono dotacji.
2. W przypadku zakończenia działalności szkoły/placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, i ust. 2 powinno zawierać :
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
2) nazwę i adres dotowanej szkoły/placówki,
3) okres rozliczenia dotacji,
4) otrzymaną i wykorzystaną kwotę dotacji w okresie sprawozdawczym,
5) liczbę (w okresie sprawozdawczym): uczniów/wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub/i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po ukończeniu kursu zawodowego w tej szkole i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie danej kwalifikacji.
4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.


§ 6

1. Zarządowi Powiatu Wołomińskiego przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej kontrolą, oraz:
1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 5, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.
2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie,
3) pobrana w nadmiernej wysokości,
podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 7

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
2. Upoważnienie zawiera:
1) imię i nazwisko upoważnionej/ych osób,
2) nazwę kontrolowanej szkoły/placówki,
3) zakres przedmiotowy kontroli,
4) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania oraz w obecności pracowników
tej szkoły/placówki.
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę/placówkę co najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.


§ 8

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły/placówki. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.
5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.
6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
7. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

Traci moc uchwała Nr XLVI - 350/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.


§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 21.12.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2012 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.21Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2013 r., godz. 12.20Małgorzata JeznachEdycja strony
28.12.2012 r., godz. 14.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5442 razy.