Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 243/2012

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.11.2012r. poz. 7588)
Uchwała Nr XXII – 243/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z Nr 91, poz. 578 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) uchwala się co następuje:


I. Postanowienia ogólne§ 1

1. Uchwała określa zasady gospodarowania mieniem Powiatu Wołomińskiego w zakresie nabywania, zbywania, obciążania, oddawania w trwały zarząd nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasady zawierania po umowie dzierżawy i najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2. Organy Powiatu Wołomińskiego gospodarują nieruchomościami kierując się społeczno – gospodarczym przeznaczeniem składników mienia, zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki, zapewniając realizację zadań publicznych i interesów wspólnoty samorządowej powiatu.
3. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
2) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Wołomiński,
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wołomińskiego,
4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wołomińskiego,
5) powiatowym zasobie nieruchomości - należy rozumieć przez to zasób nieruchomości powiatu wołomińskiego w rozumieniu art. 25a ustawy
o gospodarce nieruchomościami;
6) jednostce organizacyjnej - należy rozumieć przez to jednostkę organizacyjną Powiatu Wołomińskiego nieposiadająca osobowości prawnej.


II. Zbywanie nieruchomości i lokali§ 2

1. Zarząd Powiatu przeznacza lokale oraz inne nieruchomości do zbycia w drodze uchwały, za zgodą Rady Powiatu. Sprzedaż lokali i nieruchomości oraz oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie przetargowym.
2. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej następuje w przypadkach określonych w ustawie.


§ 3

Dla nieruchomości zbywanych w trybie przetargowym ustala się, że:
1. Przedmiotem przetargu jest cena nabycia lub wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego albo łączna cena nabycia obejmująca także pierwszą opłatę – w przypadku zbywania lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części nieruchomości gruntowej lub oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynkach.
2. Nieruchomości nie zbyte w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 70 % wartości nieruchomości.
3. Jeżeli drugi przetarg zakończył się negatywnie, Zarząd Powiatu może wystawić nieruchomość do kolejnego przetargu, zastosować tryb bezprzetargowy lub odstąpić od jej zbycia.


§ 4

1. Cenę zbycia lub cenę wywoławczą Zarząd Powiatu określa w drodze uchwały o przeznaczeniu nieruchomości lub lokalu do zbycia.
2. Zarząd Powiatu określa cenę, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, sporządzoną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed podjęciem uchwały, o której mowa
w ust. 1.
3. Cenę nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, obniża się o 20 %.
4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
5. Uchwała Zarządu o przeznaczeniu nieruchomości lub lokalu do zbycia powinna między innymi określać:
- tryb zbycia (przetarg, lub droga bezprzetargowa),
- formę zbycia (sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste),
- przedmiot zbycia wraz z jego oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków, powierzchnią, opisem i przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- cenę zbycia, cenę wywoławczą lub wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- okres obowiązywania uchwały.


§ 5

1. W trybie bezprzetargowym nieruchomości zbywa się za cenę ustaloną w wyniku przeprowadzonych rokowań, jednakże nie niższą od ich wartości.
2. Przy zbywaniu nieruchomości w drodze bezprzetargowej, Zarząd może udzielić bonifikaty od ceny wyłącznie za zgodą Rady.
3. Przepisy ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
4. Nabywca, który przed upływem pięciu lat, licząc od dnia nabycia, zbędzie nieruchomość nabytą z bonifikatą, zobowiązany jest do zwrócenia kwoty przynależnej bonifikacie zwaloryzowanej na dzień sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. W wypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym zapłata ceny może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne, płatne przez okres do 5 lat.
2. W razie rozłożenia zapłaty ceny na raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 20 % ustalonej ceny, a pozostała należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
3. Roszczenia Powiatu z tytułu zapłaconej ceny podlegają zabezpieczeniu stosownie do wielkości rozłożonej na raty należności, przy czym – gdy suma należności rozłożonych na raty przekracza równowartość 3000 EURO niezbędne jest zabezpieczenie hipoteczne.
4. W razie zbycia lokalu przez nabywcę, o którym mowa w ust. 1, raty stają się natychmiast wymagalne.
5. W pozostałych wypadkach sprzedaży bezprzetargowej sposób rozłożenia na raty ceny sprzedaży określa się na warunkach wskazanych w ustawie.


§ 7

1. Wysokość pierwszej opłaty za nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste wynosi 25 % ceny gruntu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Pierwszą opłatę w wysokości 15 % ustala się dla nieruchomości:
1) przeznaczonych pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi,
2) przeznaczonych na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą naukową lub badawczo- rozwojową,
3) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych.
3. Ustalone zgodnie z ust. 1 pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty rocznie obniża się o 20 % jeżeli nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków.
4. Przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dopuszcza się możliwość rozłożenia należności na raty, na zasadach określonych w ustawie.


III. Zamiana nieruchomości lub lokali§ 8

1. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Powiatu, na podstawie uchwały Rady Powiatu.
2. Zamiany dokonuję się w szczególności ze względu na:
1) zamierzenia inwestycyjne.
2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych.
3) obowiązki powiatu wynikające z przepisów szczególnych.
4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki.
5) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe Powiatu i zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
6) realizację innych celów publicznych.
3. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.
4. Dokonując zamiany, bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub lokali według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
5. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości lub lokali obejmować może, oprócz wartości nieruchomości, również odszkodowanie i inne wzajemne zobowiązania stron.


IV. Obciążenie nieruchomości§ 9

1. Obciążenie nieruchomości może następować według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.).
2. Obciążenie nieruchomości w szczególności może polegać na :
- oddaniu nieruchomości w użytkowanie,
- ustanowienie służebności gruntowej lub osobistej,
- ustanowienie hipoteki (obciążenia hipoteczne dokonuje Zarząd po uzyskaniu zgody i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu).


V. Nabywanie nieruchomości i lokali§ 10

1. Nabywanie nieruchomości i lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Powiatu – za zgodą Rady Powiatu.
2. Nabywa się nieruchomości i lokale w szczególności z uwagi na:
1) potrzeby inwestycyjne,
2) potrzeby realizacji zadań własnych i zleconych,
3) postanowienia przepisów szczególnych,
4) realizację innych celów publicznych.
3. Warunki nabycia nieruchomości ustala się w drodze rokowań a w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami powiatu nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu.


VI. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów prawnych


§11


1. Najemców i dzierżawców wyłania się w drodze przetargu.
2. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Zarząd Powiatu może odstąpić od przetargu w przypadku:
1) umów zawieranych na okres nie dłuższy niż trzy lata,
2) innych – nie wymienionych w pkt 1 z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową.
3. Udostępniając nieruchomości, Zarząd Powiatu obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz określać czas trwania umów z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań Powiatu obejmujących przekazywane nieruchomości.
4. Zarząd zobowiązany jest zastrzec w zawieranych umowach dzierżawy, najmu (lub na podstawie innego tytułu prawnego) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, jeżeli:
1) nieruchomość wykorzystywana była przez drugą stronę umowy niezgodnie z przeznaczeniem nieruchomości określonym umową,
2) nieruchomość lub jej części składowe przekazywane zostały do korzystania osobom trzecim bez zgody Zarządu Powiatu.
3) zaleganiu w uiszczaniu opłat i należnych czynszów przez okres kolejnych trzech miesięcy,
4) kiedy nieruchomość okaże się niezbędna do realizacji celów Powiatu lub jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Zarząd Powiatu ustala każdorazowo opłaty z tytułu dzierżawy i najmu, w tym ceny wywoławcze w przypadku trybu przetargowego oraz opłaty w trybie bezprzetargowym przy uwzględnieniu minimalnych stawek.
6. Minimalne stawki czynszu najmu i dzierżawy ustala Zarząd Powiatu w drodze uchwały.


VII. Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne Powiatu Wołomińskiego§ 12

1. Zarząd Powiatu może ustanowić na rzecz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu trwały zarząd na cele statutowe oraz cele związane z jej działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki.
2. Warunki korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostce organizacyjnej ustala Zarząd Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej gospodarują powierzonym im mieniem w zakresie zwykłego zarządu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo zgoda w formie uchwały Zarządu Powiatu.
4. Zarząd Powiatu może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej, do wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony do 3 lat, znajdujących się w jej dyspozycji nieruchomości stanowiących własność Powiatu lub ich części.
5. Nieruchomości Powiatu pozostające w trwałym zarządzie mogą być przedmiotem najmu i dzierżawy w drodze umowy na rzecz innych podmiotów na okres nie dłuższy niż czas na który został ustanowiony trwały zarząd.
6. Umowy zawierane na okres powyżej 3 lat wymagają zgody Rady Powiatu.
7. Przedłużanie umów najmu i dzierżawy po umowach zawartych na okres do 3 lat wymaga zgody Rady Powiatu.


§ 13

1. Zarząd Powiatu prowadzący jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną przeznacza nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości w celu wyposażenia tej jednostki w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.
2. Wyposażenie powiatowej osoby prawnej, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez nieodpłatne przeniesienie na jej rzecz prawa własności oraz oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty.


VIII. Przepisy końcowe§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.11.2012 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.12Małgorzata JeznachEdycja strony
02.11.2012 r., godz. 09.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5998 razy.