Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-238/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
Uchwała Nr XXII-238/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 157.773 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 153.254.143 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 157.773 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 161.619.454 zł.


§ 3

W planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012 w części dotyczącej jednostki – Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł.


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” do uchwały,
o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. załącznika Nr 2 pn.: „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, data: 30.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.11.2012 r., godz. 09.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.11.2012 r., godz. 09.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2012 r., godz. 09.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4435 razy.