Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2012 rok.

Termin składania ofert: do 30 października 2012 roku do godziny 10.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2012 rok.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Jednostki Samorządu
Terytorialnego za 2012 rok wraz z dostarczeniem:
- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pożądany termin wykonania badania: 15 maj 2013 rok, pożądany termin oddania raportu
20 maja 2013 r.
- oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego”

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, i ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
1. Badanie ma być przeprowadzone do 15 maja 2013 roku, ze względu na termin oddania opinii i raportu odstępujemy od badania bilansu skonsolidowanego,
2. Uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
3. Obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2012 rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
4. Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki,
5. Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego składa się z:
- bilansu z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
6. liczba jednostek samorządowych: 27 (jednostki nie podlegają obowiązkowemu
badaniu),

Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:

- informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu,
- cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- wskazanie terminu badania sprawozdania,

Miejsce i termin złożenia formularza ofertowego:

Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do 30 października 2012 roku do godziny 10.00
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.


Informację, że ten sam podmiot nie może badać danej jednostki więcej niż przez 3 kolejne lata,
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Jadwiga Tomasiewicz, Marzena Walczyk – Wydział Finansowy, Tel. 22 776-45-72

pokój nr 2

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

1. Wartość aktywów – z bilansu wykonania budżetu jst
Odpowiedź:
Wartość aktywów –z bilansu wykonania budżetu jst 11.105.056,88


2. Wartość aktywów – z bilansu łącznego
Odpowiedź:
Wartość aktywów - z bilansu łącznego 138.511.651,64


3. Wartość przychodów ogółem – z rachunku zysków i strat jst

Odpowiedź:
Nie jest sporządzany rachunek zysków i strat jst

4. Wartość przychodów ogółem – z łącznego rachunku zysków i strat

Odpowiedź:
Wartość przychodów ogółem – z łącznego rachunku zysków i strat 126.185.677,69Załączniki do zapytania:
- wzór formularza ofertowego
- informacja ogólna o Powiecie


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.10.2012 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.11Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
25.10.2012 r., godz. 09.50Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.10.2012 r., godz. 09.49Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.10.2012 r., godz. 10.33NieznanyEdycja strony
08.10.2012 r., godz. 10.32NieznanyEdycja strony
08.10.2012 r., godz. 10.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4224 razy.