Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI – 234/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6893)
Uchwała Nr XXI – 234/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności PowiatuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 11) otrzymuje brzmienie:
„11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,”

2) w § 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie od 2 stycznia do 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona”

3) w § 10 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„Dotację przyznaje Rada Powiatu w drodze uchwały podjętej na podstawie złożonego wniosku, zaopiniowanego pozytywnie przez Komisję Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wołomińskiego.”

4) w § 11 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„Umowa określa:”

5) w załączniku nr 1, określającym Wniosek o udzielnie dotacji, część III wniosku otrzymuje brzmienie:

III. DODATKOWE INFORMACJE:
Wykaz wykonanych przez Wnioskodawcę w okresie ostatnich 5 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, na który składany jest wniosek o dotację, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych:

- Rok
- Zakres wykonanych prac
- Poniesione wydatki w PLN
- Dotacje ze środków publicznych (wysokość i źródło)


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.10.2012 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.09Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4396 razy.