Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI – 227/2012

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6891)
Uchwała Nr XXI – 227/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych


Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj. w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
2. Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego określa załącznik do uchwały.
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z umieszczeniem sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej, z wyłączeniem przyłączy, stawki opłaty wynoszą 10 % stawek, o których mowa w ust. 2.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIV-182/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zmieniona Uchwałą Nr XXX-226/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.10.2012 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.08Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5361 razy.