Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI – 226/2012

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6890)
Uchwała Nr XXI – 226/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej


Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub osoby do tego uprawnione.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a) dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
b) wierzycielu - rozumie się przez to Powiat Wołomiński lub jego jednostki podległe nieposiadające osobowości prawnej,
c) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
d) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty wierzytelności,
e) należności - rozumie się przez to należność główną, odsetki, inne należności uboczne przypadające Powiatowi Wołomińskiemu lub jego jednostkom podległym,
f) jednostkach podległych Powiatowi Wołomińskiemu - rozumie się przez to nieposiadające osobowości prawnej jednostki budżetowe Powiatu Wołomińskiego,
g) pomoc de minimis - rozumie się przez to pomoc publiczną w zakresie regulacji ustawy
z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i aktów wykonawczych do tej ustawy.


§ 2

1. Na wniosek dłużnika należność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności gdy:
a) dotyczy osób fizycznych - ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika,
b) dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
• istnieje zagrożenie likwidacji miejsc pracy i utraty źródła dochodów przez osoby niepełnosprawne,
lub:
• przyczyną okresowej utraty płynności finansowej były nie dające się przewidzieć zdarzenia losowe.
2. Umorzenie może nastąpić, jeżeli podstawy do udzielenia ulgi, o których mowa w ust. 1 potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się
w posiadaniu wierzyciela.
3. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin spłaty pozostałej do uregulowania części należności, w takim przypadku należy pouczyć dłużnika, że niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
5. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki do umorzenia należności głównej skutkuje to umorzeniem odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych.
6. Od należności umorzonej nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do dnia podjęcia decyzji przez właściwy organ.


§ 3

Umorzenie należności może nastąpić z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).


§ 4

1. Na wniosek dłużnika można odroczyć spłatę całości lub części należności lub rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika a interes Powiatu Wołomińskiego nie stoi temu na przeszkodzie.
2. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, do dnia upływu terminu spłaty włącznie.
3. Odsetki za opóźnienie w spłacie należności, które powstały do dnia złożenia wniosku, rozkłada się na taką samą ilość rat jak należność główną i płatne są w tych samych terminach.
4. Jeżeli dłużnik:
a) nie spłaci należności w odroczonym terminie - cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności,
b) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości - pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
5. Okres, na który rozłożono spłatę należności lub odroczono termin jej płatności nie może być dłuższy od przewidzianego prawem okresu jej przedawnienia.
6. W przypadku wydania decyzji odmownej wobec wniosku dłużnika nie dochodzi się zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy datą złożenia wniosku a datą doręczenia odmowy.


§ 5

1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni:
a) Zarząd Powiatu Wołomińskiego w formie uchwał - w odniesieniu do należności przypadających wierzycielowi, jeżeli wartość należności głównej wraz z odsetkami przekracza wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok,
b) kierownik jednostki podległej w formie jednostronnego oświadczenia woli w odniesieniu do pozostałych należności.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.


§ 6

Organy i osoby uprawnione- zgodnie z § 5 - do udzielania ulg mogą wyrazić zgodę na niedochodzenie należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.


§ 7

1. Wniosek dłużnika o którym mowa w § 2 i § 4 powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, NIP, miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres dłużnika,
2) kwotę zadłużenia,
3) udokumentowane informacje o:
a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,
b) faktycznym stanie finansowym dłużnika, z którego wynika, że:
• w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
• w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych wyżej, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku,
c) innych istniejących zobowiązaniach dłużnika,
4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożenia spłaty całości lub części wierzytelności na raty,
5) proponowane terminy i kwoty spłaty.
2. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak uzupełnienia wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
3. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kopie dowodów na podstawie, których został on sporządzony.


§ 8

1. Wnioski o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty wierzytelności należy składać do kierownika jednostki podległej Powiatowi Wołomińskiemu będącej wierzycielem.
2. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust.1 dokonuje wstępnej weryfikacji wniosku.


§ 9

1. Organ lub osoby uprawnione, o których mowa w § 5 ust. 1 mogą udzielać przedsiębiorcom ulg, które:
a) mogą stanowić pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998 / 2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr. 379 z 28.12.2006 r.) w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1, 2 i § 4 uchwały,
b) nie stanowią pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.).
2. Organ lub osoby uprawnione mogą udzielać ulg, które nie stanowią pomocy de minimis w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


§ 10

1. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem:
1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2) Wniosek o udzielenie pomocy de minimis winien zostać złożony na formularzu informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) oraz przekazanie kopii sprawozdań finansowych.


§ 11

1. Pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis.
2. Organ i osoby uprawnione udzielając pomocy de minimis wystawiają zaświadczenie o udzielonej pomocy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z poź. zm).


§ 12

Oświadczenie woli kierownika jednostki podległej lub Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu zapłaty wierzytelności mogą zostać uchylone, jeżeli dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w spłacaniu, okazały się fałszywe bądź dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę do zastosowanej ulgi.


§ 13

Zarząd Powiatu umieszcza zbiorczą informacją dotyczącą zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok.


§ 14

Wnioski o umorzeniu należności i udzieleniu ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.


§ 15

Traci moc Uchwała Nr XII-84/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.


§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 17

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.10.2012 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.07Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.35Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.17Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5173 razy.