Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-225/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 08.04.2014r. poz. 3683)
Uchwała Nr XXI-225/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.648.546 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 152.861.204 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.648.546 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 161.226.515 zł.


§ 3

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.10.2012 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 08.04.2014 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2014 r., godz. 15.21Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.16Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.16Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.15Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 14.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4560 razy.