Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX - 216/2012

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.09.2012r. poz. 6307)
Uchwała Nr XX - 216/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejNa podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2


Wykonie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3


Traci moc Uchwała Nr XXVI-216/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości oraz Uchwała Nr XXVI-217/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniana rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.09.2012 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.05Małgorzata JeznachEdycja strony
22.03.2013 r., godz. 14.30Małgorzata JeznachEdycja strony
07.09.2012 r., godz. 10.55Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4814 razy.